Aktualności

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW, ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbę­dzie się wyda­rze­nie jeź­dziec­kie pod nazwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we zawo­dy WKKW oraz aukcja koni spor­to­wych.

Baborówko Horse Sale Show to nowa ini­cja­ty­wa na pol­skim ryn­ku jeź­dziec­kim. 1 paź­dzier­ni­ka tego roku pod­czas zawo­dów WKKW roz­gry­wa­nych w Baborówku odbę­dzie się I edy­cja aukcji koni spor­to­wych, z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW. Celem tego przed­się­wzię­cia jest stwo­rze­nie wyda­rze­nia w ramach któ­re­go oso­by ofe­ru­ją­ce na sprze­daż konie spor­to­we będą mogły zapre­zen­to­wać swo­je wierz­chow­ce jak naj­szer­szej gru­pie odbior­ców, a oso­by zain­te­re­so­wa­ne ich zaku­pem będą mia­ły moż­li­wość spraw­dze­nia i porów­na­nia więk­szej staw­ki koni w jed­nym miej­scu i w podob­nych warun­kach. Organizatorzy oprócz kla­sycz­nej for­mu­ły aukcji zapro­po­nu­ją zain­te­re­so­wa­nym boga­ty pakiet świad­czeń dodat­ko­wych, m. in. pomoc w przy­go­to­wa­niu koni i ich pre­zen­ta­cji, w orga­ni­za­cji nie­zbęd­nych badań wete­ry­na­ryj­nych, fina­li­za­cji trans­ak­cji i ubez­pie­cze­niu wierz­chow­ców.

W ramach zawo­dów WKKW roze­gra­ne zosta­ną kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we na pozio­mie CIC2*i CiC1*, a tak­że kon­kur­sy kra­jo­we CNC P i CNC L. Zawodnicy wal­czyć będą w Finale Pucharu Polski WKKW, któ­ry zakoń­czy roz­gryw­ki w 5 kate­go­riach wie­ko­wych. Cykl ten skła­da się z 9 eli­mi­na­cji roz­gry­wa­nych w trak­cie sezo­nu w całej Polsce oraz Finału, któ­ry odbę­dzie się  wła­śnie w Baborówku. W sezo­nie zawod­ni­cy zdo­by­wa­li punk­ty do ran­kin­gu pod­czas wszyst­kich  Eliminacji, ale wal­ka o zwy­cię­stwo będzie trwać do same­go koń­ca, ponie­waż w Finale zdo­by­te punk­ty mno­żo­ne będą przez współ­czyn­nik 1,5. Do koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji liczyć się będą 3 naj­lep­sze wyni­ki z Eliminacji oraz wynik zawo­dów fina­ło­wych.  Ponadto jeźdź­cy rywa­li­zo­wać będą o meda­le Mistrzostw Wielkopolski WKKW.

Baborówko Horse Sale Show – co to za ini­cja­ty­wa?

Henryk Święcicki jr:

Od kil­ku lat obser­wu­je­my coraz więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie na pew­ne­go rodza­ju plat­for­mę do   współ­pra­cy pomię­dzy hodow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi koni spor­to­wych, a poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni zaku­pem takich wierz­chow­ców. Sami jeste­śmy hodow­ca­mi i mamy nadzie­ję, że nasza ini­cja­ty­wa spo­tka się z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska jeź­dziec­kie­go. Zdajemy sobie spra­wę, że począt­ki bywa­ją trud­ne, ale wie­rzy­my, że dzię­ki kon­se­kwent­ne­mu roz­wo­jo­wi nasze­go pro­jek­tu w przy­szło­ści uda stwo­rzyć się mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie pro­mu­ją­ce sprze­daż przede wszyst­kim pol­skich koni na wzór pro­fe­sjo­nal­nych, zachod­nich aukcji.

Do kogo skie­ro­wa­na jest aukcja i kto może wziąć w niej udział?

H.Ś.:

Naszym celem jest to, aby aukcja mia­ła jak naj­bar­dziej otwar­tą for­mu­łą. Z zało­że­nia, swo­ją ofer­tę kie­ru­je­my do wła­ści­cie­li i hodow­ców koni z Polski, ale zauwa­ży­li­śmy spo­re zain­te­re­so­wa­nie sprze­daw­ców z zagra­ni­cy. Jeżeli cho­dzi nato­miast o kupu­ją­cych, to w licy­ta­cji udział mogą wziąć zarów­no oso­ba pry­wat­ne, jak i fir­my. Staramy się wypro­mo­wać aukcję w jak naj­szer­szych krę­gach i podej­mu­je­my wie­le dzia­łań tak­że za gra­ni­cą, tak aby gru­pa kupu­ją­cych była jak naj­więk­sza. Ponadto nie prze­wi­du­je­my pobie­ra­nia wadium, żeby zachę­cić wszyst­kich obec­nych na aukcji do wzię­cia udzia­łu w licy­ta­cji.

Jakie konie mogą zostać zgło­szo­ne do aukcji?

H.Ś.:

Zgodnie z naszy­mi zało­że­nia­mi do aukcji zgła­sza­ne są konie mini­mum w wie­ku 4 lat, któ­re wyka­zu­ją pre­dys­po­zy­cje do kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy i Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Zdecydowaliśmy się na taki dobór koni aukcyj­nych z kil­ku powo­dów. Ośrodek w Baborówku, ze wzglę­du na orga­ni­zo­wa­ne w nim zawo­dy koja­rzy się  w śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim z kon­ku­ren­cją WKKW, a wymia­na doświad­czeń z gość­mi odwie­dza­ją­cy­mi Festiwal Jeździecki Baborówko utwier­dzi­ła nas w prze­ko­na­niu, że war­to inwe­sto­wać w ten seg­ment. Natomiast sko­ki przez prze­szko­dy to zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szy rynek w bran­ży jeź­dziec­kiej i to wła­śnie tu znaj­du­je się naj­wię­cej poten­cjal­nych sprze­daw­ców i nabyw­ców koni, któ­rym chcie­li­by­śmy stwo­rzyć warun­ki do współ­pra­cy. Chcemy wyse­lek­cjo­no­wać gru­pę mło­dych, per­spek­ty­wicz­nych koni, ale takich, któ­re są już w tre­nin­gu spor­to­wym i mają za sobą pierw­sze star­ty w zawo­dach. W aukcji mogą wziąć rów­nież udział konie zde­cy­do­wa­nie bar­dziej doświad­czo­ne, któ­re rywa­li­zu­ją w zawo­dach na pozio­mie kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym. Wszystkie zgło­szo­ne konie muszą przejść szcze­gó­ło­we bada­nie wete­ry­na­ryj­ne wraz z serią zdjęć rent­ge­now­skich. Podczas aukcji poten­cjal­ni nabyw­cy będą mogli skon­sul­to­wać wyni­ki badań i zdję­cia z ofi­cjal­nym wete­ry­na­rzem aukcji.

Proszę przy­bli­żyć czy­tel­ni­kom pro­gram aukcji.

H.Ś.:

Stajnie dla koni aukcyj­nych zosta­ną otwar­te w śro­dę popo­łu­dniu. W czwar­tek i pią­tek zapla­no­wa­li­śmy jaz­dy testo­we, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem i zgło­sze­nia­mi kupu­ją­cych, konie będą bra­ły udział tre­nin­gach pod nad­zo­rem wła­ści­cie­li. Na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym pla­cu tre­nin­go­wym poten­cjal­ni nabyw­cy będą mie­li do dys­po­zy­cji zarów­no prze­szko­dy par­ku­ro­we jak i prze­szko­dy tere­no­we. W sobo­tę 1 paź­dzier­ni­ka po zakoń­cze­niu pró­by cros­su mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów WKKW konie zgło­szo­ne do aukcji wezmą udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji, któ­ra odbę­dzie się na głów­nej are­nie impre­zy. Wierzchowce zapre­zen­tu­ją się w trzech pod­sta­wo­wych cho­dach oraz w sko­kach. Wieczorem, w kli­ma­tycz­nej zabyt­ko­wej sto­do­le, w któ­rej na co dzień orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju impre­zy i przy­ję­cia, odbę­dzie się pre­zen­ta­cja koni w ręku oraz licy­ta­cja. Wstęp na aukcję podob­nie jak na całą impre­zę jest bez­płat­ny i tak jak wspo­mnia­łem wcze­śniej każ­dy uczest­nik będzie mógł wziąć udział licy­ta­cji.

Dziękuję za roz­mo­wę i życzy­my powo­dze­nia.

H.Ś.:

Bardzo dzię­ku­ję i zapra­szam ser­decz­nie do Baborówka!

reklama

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec