Aktualności

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady, ·

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę 1.10 po zakoń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i powo­że­niu w namio­cie w pobli­żu baru Dzikus.
W trak­cie wykła­du omó­wio­ne zosta­ną w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy o rękoj­mi, prze­wi­du­ją­ce moż­li­wość docho­dze­nia rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia. Z dru­giej stro­ny, wska­za­ne zosta­ną moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia inte­re­sów sprze­daw­cy.
Warsztat zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny przez zespół kan­ce­la­rii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec