Aktualności

Polskie konie na medal

21 września 2016 · Kategoria: WKKW, · Rasa:

Medaliści tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW, któ­re odby­ły się w ostat­ni week­end pod­czas „Strzegom Autumn Show” to Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński.

Michał Knap zdo­był tytuł mistrzow­ski dosia­da­jąc wyho­do­wa­ne­go w Holandii wała­cha Bob the Builder KWPN (Roven xx - Inadja KWPN po Randel Z han) wła­sno­ści Michała Knapa, zaś tytu­ły I i II Wicemistrza nale­żą do zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni pol­skiej hodow­li.

Srebrny meda­li­sta tego­rocz­nych Mistrzostw Polski - Paweł Warszawski dosia­dał wała­cha Filer sp (Contender Son hol – Fila wlkp po Golem wlkp), hodow­li i wła­sno­ści Henryka Święcickiego. Pod swo­im hodow­cą Filer w wie­ku 4 i 5 lat zdo­był dwu­krot­nie tytuł Mistrza Polski Młodych Koni w WKKW oraz tytuł Wicemistrza w wie­ku lat 6. Obecnie od kil­ku lat z powo­dze­niem sta­ru­je w zawo­dach 2 i 3* pod Pawłem Warszawskim. Podczas cere­mo­nii deko­ra­cji jeź­dziec otrzy­mał nagro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni dla zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li. Pamiątkową sta­tu­et­kę wrę­czył Prezes PZHK Paweł Mazurek.

Jan Kamiński zdo­był brą­zo­wy medal na wała­chu Senior sp (Rytm han – Segowia sp po Genius han) hod. SK Prudnik, wł. Marcina Kamińskiego, któ­ry swo­ją karie­rę spor­to­wą zaczy­nał pod Piotrem Piaseckim od Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.

Cieszymy się ogrom­nie, że naj­lep­si zawod­ni­cy w Polsce dosia­da­ją pol­skich koni i wraz z nimi odno­szą suk­ce­sy. Cieszymy się rów­nież, że sam tre­ner kadry, uty­tu­ło­wa­ny nie­miec­ki zawod­nik Andreas Dibowski dosia­da koni wyho­do­wa­nych w Polsce. Podczas „Strzegom Autumn Show” ponow­nie wystar­to­wał w MPMK na dwóch pol­skich koniach, zdo­by­wa­jąc tytuł II Wicemistrza koni 5-letnich na wała­chu BRENNUS sp (Moravia westf – Britanika xx po Aprizzo) hod. Mirosława Górnego oraz I Wicemistrza koni 6-letnich na wała­chu BELFAST 35 sp (Moravia westf – Babilonia xx po Jape) hod. Romana Drabińskiego, zaś jego cór­ka zaję­ła II m. w kon­kur­sie CIC1* na tej samej hodow­li wała­chu Barbados sp (Moravia westf - Babilonia xx po Jape), któ­ry w 2014 r. pod Andreasem zdo­był tytuł Mistrza Polski Koni 5-letnich.

Seniorzy - peł­ne wyni­ki

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email