Aktualności

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

18 wrze­śnia zakoń­czył się „Strzegom Autumn Show” czy­li mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW, w ramach któ­rych roze­gra­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów.

W tym roku dwie naj­licz­niej­sze gru­py koni 4-letnich (21) i 5-letnich (15) roz­po­czę­ły swe zma­ga­nia w czwar­tek i zakoń­czy­ły w sobo­tę, zaś kon­kur­sy 6-latków (9) trwa­ły tra­dy­cyj­nie od piąt­ku do nie­dzie­li. Mistrzem Polski Koni 4-letnich został ogier rasy tra­keń­skiej, jed­nak kate­go­rię tę zdo­mi­no­wa­ły konie mało­pol­skie (AA) star­tu­jąc w licz­bie 8 sztuk i zaj­mu­jąc dwa pozo­sta­łe miej­sca na podium MPM). Przedstawiciel rasy mało­pol­skiej (AA) trium­fo­wał rów­nież w gru­pie 5-latków, zaś pozo­sta­łe miej­sca meda­lo­we w tej kla­sie oraz całe podium w naj­trud­niej­szej kate­go­rii koni 6-letnich nale­ża­ło dla rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (wyni­ki poni­żej).

Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je fakt, iż Andreas Dibowski ponow­nie wystar­to­wał w MPMK na dwóch pol­skich koniach, zdo­by­wa­jąc meda­lo­we miej­sca w kate­go­rii 5- i 6-latków, a jego cór­ka zaję­ła II m. w kon­kur­sie CIC1* na wyho­do­wa­nym przez Romana Drabińskiego wała­chu Barbados sp (Moravia westf – Babilonia xx po Jape), któ­ry w 2014 r. pod Andreasem zdo­był tytuł Mistrza Polski Koni 5-letnich.

Oprócz nagród hono­ro­wych i finan­so­wych przy­zna­nych w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, hodow­cy i wła­ści­cie­le trzech naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych koni z pasz­por­ta­mi PZHK otrzy­ma­li dodat­ko­we pre­mie hodow­la­ne ufun­do­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni i Ośrodek Jeździecki Stragona.

Ponadto Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Paweł Mazurek wyróż­nił hodow­ców i zawod­ni­ków, któ­rzy w ostat­nich 6 latach zapre­zen­to­wa­li naj­więk­szą licz­bę koni w MPMK w WKKW. Stadniny Koni: Prudnik, Racot, Walewice, Janów Podlaski, Nowielice oraz jeźdź­cy: Agata Gil, Mateusz Kiempa, Kamil Rajnert, Piotr PiaseckiPiotr Tokarczyk otrzy­ma­li pamiąt­ko­we meda­le 120-lecia PZHK oraz drob­ne upo­min­ki. Do gro­na wyróż­nio­nych dołą­czył rów­nież Marcin Konarski, któ­ry poza orga­ni­za­cją naj­waż­niej­szych zawo­dów WKKW w Polsce, jest wie­lo­let­nim gospo­da­rzem Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz czyn­nym dzia­ła­czem na rzecz pro­mo­cji hodow­li koni i regio­nu dol­ne­go ślą­ska.

4-latki – peł­ne wyni­ki 

I m. KIPPER trk (Ajbek wlkp – Korsarka wlkp po Sword xx) hod. Marek Przeczewski, wł. Norbert Wallochny, jeź­dziec Miriam Bray, wynik 35,9 pkt.

II m. MARCEPAN m(AA) (Huzar m(AA)  – Mocca m po Baryt m(AA)) hod. i wł. Aleksander Łój, jeź­dziec Paweł Warszawski, wynik 35,7 pkt.

III m. HUMMER m(AA) (Efekt m – Hatta II m(AA) po Grey m(AA)) hod. i wł. Tomasz Nowak, jeź­dziec Aleksander Kadłubowski, wynik 35,6 pkt. (naj­wyż­sza oce­na na trój­ką­cie – 3,9)

IV m. CZACZA sp (Tanos sp – Czurina sp po Turbud Quirinus BWP) hod. SK Nowielice, wł, Elżbieta Wieczorek, jeź­dziec Paulina Wieczorek, wynik 35,5 pkt.

5-latki – peł­ne wyni­ki 

I m. APORT m(AA) (Frazes m – Awelana m po Arcus xx) hod. i wł. Bogusław Dąbrowski, jeź­dziec Paweł Warszawski, wynik 35 pkt. (naj­wyż­sze oce­ny za cross – 18,5 i sko­ki – 9,5)

II m. WINTER LAKE sp (HBC Lake Bid hol – Witara sp po Cavallo hol) hod. Mariusz Grabowski, wł. Paula Mańczak, jeź­dziec Kamil Rajnert, wynik 34,2 pkt. (naj­wyż­sza oce­na za ujeż­dże­nie – 8,0)

III m. BRENNUS sp (Moravia westf – Britanika xx po Aprizzo) hod. Mirosław Górny, wł. Margrit Fuchs (DEU) jeź­dziec Andreas Dibowski, wynik 32,2 pkt.

6-latki – peł­ne wyni­ki 

Aristo A-Z sp (Lordanos hol – Artemida sp po Reval hol) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzanna Burkert, jeź­dziec Paweł Warszawski, wynik 52,6 pkt.kar.

BELFAST 35 sp (Moravia westf – Babilonia xx po Jape) hod. Roman Drabiński, wł. Marvin Dibowski (DEU), jeź­dziec Andreas Dibowski, wynik 55,4 pkt. kar.

DEMARA sp (Emar sp – Durette Z po Dutch Capitol) hod. GR Dąbki Roman Barlik, wł. Wojciech Kamiński, jeź­dziec Agata Gil, wynik 60,3 pkt. kar.

no ima­ges were found

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec