Aktualności

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE już za dwa tygodnie w Poznaniu

17 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2 – 3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Konie bio­rą­ce udział w tego­rocz­nej Aukcji mają od 4 do 8 lat i są użyt­ko­wa­ne w sko­kach przez prze­szko­dy, WKKW i ujeż­dże­niu. Zostały one wybra­ne przez selek­cjo­ne­rów PZHK na pod­sta­wie oce­ny pokro­ju, cech użyt­ko­wych i sta­nu zdro­wia, a tak­że pocho­dze­nia i karie­ry spor­to­wej przod­ków.

Lista koni: http://terazpolskiekonie.pl/katalog-koni/

Jak co roku biu­ro Aukcji pro­wa­dzić będzie Polski Związek Hodowców Koni na swo­im sto­isku w Pawilonie Polskiej Hodowli (hol przy paw. 8a), zaś konie aukcyj­ne będą stać w staj­ni poka­zo­wej (paw. 8a).

W dniach 2 – 3 grud­nia staj­nie będą otwar­te dla poten­cjal­nych klien­tów, a konie udo­stęp­nia­ne do indy­wi­du­al­nych jazd prób­nych. W biu­rze aukcji będzie moż­na obej­rzeć wyni­ki badań koni (TUV) i skon­sul­to­wać je z leka­rzem wete­ry­na­rii. W pią­tek i sobo­tę, o wyzna­czo­nych godzi­nach (patrz: pro­gram) odbę­dą się pre­zen­ta­cje koni pod sio­dłem (Arena B). W sobo­tę konie dodat­ko­wo zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne w ręku (Arena A), zanim nastą­pi punkt kul­mi­na­cyj­ny aukcji, czy­li wie­czor­na licy­ta­cja (Arena B).

Więcej infor­ma­cji: www.terazpolskiekonie.pl  

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec