Aktualności

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

8 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie zapra­sza­ją na kon­fe­ren­cję poświę­co­ną aktu­al­nej sytu­acji oraz potrzeb­nym zmia­nom w hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniach 18-19 lute­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na adres pzhkm@o2.pl, w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nich ilo­ści mate­ria­łów, posił­ków oraz miejsc noc­le­go­wych.

Organizator pośred­ni­czy jedy­nie w rezer­wa­cji hote­lu, koszt noc­le­gu pozo­sta­je po stro­nie gości.

PROGRAM KONFERENCJI:

SOBOTA - 18 lutego

14:00 - Obowiązujący pro­gram hodow­la­ny oraz aktu­al­ny stan hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w kra­ju.

(J. Kozik, A. Szymańska - Komisja Km)

14:30 - Pytania

14:35 - Ocena efek­tyw­no­ści pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych dla rasy mało­pol­skiej.

(Instytut Zootechniki)

14:55 - Pytania

15:00 - Przerwa kawo­wa

15:30 - Stan hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w spół­kach ANR. Plan reali­za­cji zało­żeń pro­gra­mu hodow­la­ne­go oraz współ­pra­cy z hodow­lą tere­no­wą.

(Agencja Nieruchomości Rolnych)

15:50 - Pytania

15:55 - Konie mało­pol­skie w hodow­li i spo­rcie

(A. Jończyk - Komisja Km)

16:15 - Pytania

16:20 - Koń mało­pol­ski - ame­lio­rant czy koń­co­wy pro­dukt hodow­la­ny? Propozycje kie­run­ków hodow­la­nych dla rasy

(J. Urbański - PZHKM)

16:40 - Pytania

16:45 - Przerwa kawo­wa

17:15 - Podsumowanie i dys­ku­sja nad przy­ję­ciem pro­po­no­wa­nych zało­żeń wspól­nej poli­ty­ki hodow­la­nej dla rasy mało­pol­skiej.

(J. Urbański - PZHKM, J. Kozik - Komisja Km)

19:00 - kola­cja

 

NIEDZIELA - 19 lutego

9:30 - Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)

- prze­pi­sy i spra­wy orga­ni­za­cyj­ne

- dys­ku­sja

10:15 - prze­rwa kawo­wa

10:45 - Szkolenie w zakre­sie pre­zen­ta­cji koni w ręku oraz w sko­kach i ruchu luzem

- część teo­re­tycz­na

- część prak­tycz­na - pre­zen­ta­cja w ręku, sko­ki luzem

 13:00 - zakoń­cze­nie

Print Friendly, PDF & Email