Aktualności

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

10 marca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków nasze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nume­ru udo­stęp­nia­my na łamach Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak zamó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

  1. Dokonaj wpła­ty zgod­nie z poniż­szym cen­ni­kiem na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
  2. Dowód wpła­ty wraz z tek­stem ogło­sze­nia i zdjęciem/logo wyślij mailem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-68-79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00-673 Warszawa z dopi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE)
  3. Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do kolej­nych wydań kwar­tal­ni­ka:

            do 20.03.2017 do nume­ru wio­sen­ne­go

            do 12.06.2017 do nume­ru let­nie­go

            do 11.09.2017 do nume­ru jesien­ne­go

            do 11.12.2017 do nume­ru zimo­we­go

Cennik ogło­szeń

– moduł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – cena 30 zł

Maksymalna ilość słów w ogło­sze­niu w modu­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chcesz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, zamów wie­lo­krot­ność modu­łu pod­sta­wo­we­go. 2, 3 lub 4 razy.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec