Aktualności

O „Wstępach” rzetelnie

9 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

Wbrew histe­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku tygo­dni w wie­lu mediach przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cych przed­sta­wić ten jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych jar­mar­ków w Europie jako are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi tego­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej atmos­fe­rze bra­ku poważ­niej­szych incy­den­tów (jeden kula­wy koń!) czy nie­bez­piecz­nych zda­rzeń. Według nie­ofi­cjal­nych, sza­cun­ko­wych danych zapre­zen­to­wa­no ponad 300 szt. koni róż­nych ras i typów użyt­ko­wych. Te zim­no­krwi­ste i pogru­bio­ne, któ­rych była więk­szość eks­po­no­wa­no w ponie­dzia­łek, pozo­sta­łe zgod­nie z przy­ję­tym w tym roku regu­la­mi­nem w dru­gi dzień tar­go­wy. Należy pod­kre­ślić, że prze­wa­ża­ły konie hodow­la­ne speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki wpi­su do ksiąg bądź już posia­da­ją­ce  licen­cję hodow­la­ną, czę­sto ze spraw­dzo­ną użyt­ko­wo­ścią. Spośród imprez towa­rzy­szą­cych Wstępom na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je zor­ga­ni­zo­wa­ny już po raz czwar­ty ogól­no­pol­ski pokaz ogie­rów ras zim­no­krwi­stych z udzia­łem hodow­ców z woje­wództw mazo­wiec­kie­go, świę­to­krzy­skie­go, lubel­skie­go i pod­kar­pac­kie­go. Zakrojona na sze­ro­ką ska­lę publicz­na zbiór­ka środ­ków finan­so­wych zor­ga­ni­zo­wa­na przez kil­ka fun­da­cji według uzy­ska­nych dość roz­bież­nych infor­ma­cji zaowo­co­wa­ła zaku­pem od 50 do 150 koni od zado­wo­lo­nych ofe­ren­tów, któ­rzy uzy­ska­li za nie sumy znacz­nie prze­kra­cza­ją­ce ich fak­tycz­ną war­tość ryn­ko­wą.  Niewielka licz­ba oko­ło 40 koni zosta­ła zaku­pio­na przez fir­my trud­nią­ce się eks­por­tem na rynek wło­ski. Nad bez­piecz­nym i spraw­nym prze­pro­wa­dze­niem jar­mar­ku czu­wa­ło ponad 200 osób funk­cyj­nych – poli­cja, straż pożar­na, służ­by porząd­ko­we Urzędu Miasta Skaryszew oraz co naj­bar­dziej istot­ne ponad 40 leka­rzy wete­ry­na­rii (z udzia­łem i pod nad­zo­rem inspek­cji powia­to­wej i woje­wódz­kiej) odde­le­go­wa­nych do kon­tro­li pasz­por­tów koni, prze­strze­ga­nia zasad dobro­sta­nu, pra­wi­dło­wo­ści trans­por­tu, roz­ła­dun­ku i roz­miesz­cze­nia zwie­rząt. W powszech­nej opi­nii zwie­dza­ją­cych i bez­stron­nych obser­wa­to­rów ska­ry­szew­ski jar­mark wypra­co­wa­ny­mi stan­dar­da­mi i przy­ję­ty­mi roz­wią­za­nia­mi logi­stycz­ny­mi  znacz­nie prze­wyż­sza podob­ne impre­zy orga­ni­zo­wa­ne w innych kra­jach euro­pej­skich. Jak moż­na zaob­ser­wo­wać wie­lo­wie­ko­wa tra­dy­cja i spu­ści­zna kul­tu­ro­wa har­mo­nij­nie wkom­po­no­wu­je się w nowo­cze­sność dając nadzie­ję na  pomyśl­ną kon­ty­nu­ację tego jedy­ne­go w swo­im rodza­ju wyda­rze­nia noszą­ce­go w naszym odczu­ciu  zna­mio­na dzie­dzic­twa naro­do­we­go.

fot. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu

Print Friendly, PDF & Email