Aktualności

Komunikat Zarządu Polskiego Towarzystwa Powozowego

9 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Polskie Towarzystwo Powozowe zapra­sza do udzia­łu w tego­rocz­nym szko­le­niu w zakre­sie przy­go­to­wań zaprzę­gów do star­tów w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, któ­re odbę­dzie się w dniu 9 kwiet­nia 2017 roku, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, współ­or­ga­ni­za­to­ra sesji. Rozpoczęcie spo­tka­nia o godzi­nie 11-tej i prze­wi­dy­wa­ny czas zakoń­cze­nia oko­ło godzi­ny 18-tej. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia rezer­wu­je­my czas na prze­pro­wa­dze­nie Walnego Zebrania człon­ków PTP, któ­re poświę­co­ne będzie przed­sta­wie­niu spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia za rok ubie­gły oraz spra­wom bie­żą­cym.

W ramach szko­le­nia prze­wi­du­je­my pre­zen­ta­cję zbio­rów hipo­lo­gicz­nych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, ale głów­nym tema­tem będzie oczy­wi­ście przy­bli­że­nie wła­ści­we­go rozu­mie­nia i postrze­ga­nia idei tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, jako spor­tu ama­tor­skie­go dla miło­śni­ków kon­nej rekre­acji i zja­wi­ska w wymia­rze kul­tu­ro­wym.
W pro­gra­mie:
- 11.00 – 12.00 Zwiedzanie zbio­rów hipo­lo­gicz­nych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz aktu­al­nej wysta­wy „Dziękuję Ci Koniu”
- 12.00 – 13.00 O wła­ści­wym dobo­rze i przy­go­to­wa­niu koni do zaprzę­gu w kon­tek­ście powo­że­nia tra­dy­cyj­ne­go i sto­so­wa­nia kla­sycz­nych szkół
- 13.00 – 14.00 O wła­ści­wym dobo­rze pojaz­du kon­ne­go i jego przy­go­to­wa­niu do star­tu w kon­kur­sach, pik­ni­kach i poka­zach
- 14.00 – 15.00 Przerwa na posi­łek, ser­wo­wa­ny na miej­scu dzię­ki uprzej­mo­ści Muzeum
- 15.00 – 16.00 O dobo­rze odpo­wied­nie­go stro­ju dla powo­żą­cych, obsłu­gi i gości na pojeź­dzie, w zależ­no­ści od typu pojaz­du, zaprzę­gu, pory roku i dnia
- 16.00 – 17.00 O wypo­sa­że­niu pojaz­du kon­ne­go, star­tu­ją­ce­go w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, tym pod­sta­wo­wym i tym dodat­ko­wym, któ­ry ma wpływ na oce­nę sędziow­ską.

Poszczególne tema­ty pre­zen­to­wać będą; Hanna Łysakowska – kustosz Działu Hipologicznego, Ireneusz KozłowskiAndrzej Novák-Zempliński. Prelekcjom będą towa­rzy­szyć sto­sow­ne pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne oraz obiek­tów ze zbio­rów Huberta Cytowskiego, Wojciecha PiotrowskiegoAndrzeja Novák-Zemplińskiego. Będzie też nie­spo­dzian­ka.
Pojawią się zatem tema­ty nowe, któ­re dotąd na szko­le­niach nie były oma­wia­ne. Na zakoń­cze­nie, jak zawsze parę słów o zacho­wa­niach i dobrych oby­cza­jach, zwią­za­nych z tra­dy­cyj­nym powo­że­niem.
Udział w szko­le­niu jest bez­płat­ny dla człon­ków PTP. Pozostałe oso­by 50 zł.

O godzi­nie 17-tej prze­wi­dzia­ne jest Walne Zebranie człon­ków PTP, dostęp­ne rów­nież dla kan­dy­da­tów.

Zarząd PTP

Zgłoszenia uczest­nic­twa pro­si­my kie­ro­wać na adres sekre­ta­rza Zarządu, pani Joanny Zwierzykowskiej; e-mail joasiazw@op.pl , tel. 692 435 382

PS: Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, więc pro­si­my nie zwle­kać do ostat­nich dni z dekla­ra­cją uczest­nic­twa.

fot. mate­ria­ły Polskiego Towarzystwa Powozowego

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec