Aktualności

HODOWLA KONI – nowe możliwości kształcenia

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia, ·

Powoli zbli­ża się czas wybo­ru szkół śred­nich przez tego­rocz­nych absol­wen­tów gim­na­zjów. Na pew­no war­to zain­te­re­so­wać się per­spek­ty­wicz­nym kie­run­kiem naucza­nia: hodow­la koni. Do gru­py szkół kształ­cą­cych mło­dzież w tym kie­run­ku dołą­cza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Swoje pod­pi­sy pod sto­sow­ną umo­wą współ­pra­cy pomię­dzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o.o. (Stadnina Koni Arabskich w Białce) zło­ży­li dyr. Jacek Jagieło oraz pre­zes Bogdan Szumański i czło­nek zarzą­du Lucjan Cichosz. Umowa zosta­ła pod­pi­sa­na 28 mar­ca 2017 i doty­czy już orga­ni­za­cji nowe­go roku szkol­ne­go 2017/18.

Zajęcia zarów­no teo­re­tycz­ne jak rów­nież prak­tycz­ne odby­wać się będą pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Stado Ogierów w Białce bazu­jąc na ich wie­dzy oraz wie­lo­let­nim doświad­cze­niu hodow­la­nym. Praktyki zawo­do­we oraz okre­sy sta­żu mło­dzi adep­ci trud­nej hodow­la­nej sztu­ki odby­wać będą w Białce. Mam ogrom­ną nadzie­ję, że krok ten jest kolej­nym w mozol­nym pro­ce­sie budo­wa­nia sil­nej pozy­cji Białki. Korzystając z oka­zji już dzi­siaj chciał­bym zapro­sić na XXVII edy­cje Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 2 – czerw­ca 2017 w Białce pod­czas, któ­re­go oczy­wi­ście będzie­my pro­mo­wać rów­nież naszą ofer­tę edu­ka­cyj­ną – Lucjan Cichosz.

(fot. Ewa Imielska Hebda) od lewej: Lucjan Cichosz, Jacek Jagiełło, Bogdan Szumański.

 

Hodowca i Jeździec