Aktualności

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich oraz przed­sta­wi­cie­li OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie odbę­dzie się 21 kwiet­nia 2017 r. (pią­tek) o godz. 10:00, w sie­dzi­bie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (ul. Klikowska 304, Tarnów) – www.klikowa.com.pl.

Print Friendly, PDF & Email