Aktualności

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie, ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płat­no­ści rolno-środowiskowo-klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec