Aktualności

KWZH 2017 – wyniki

15 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej koni pre­zen­to­wa­nych pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych za nami. Poznaniowi dzię­ku­je­my za gości­nę, przede wszyst­kim jed­nak dzię­ku­je­my hodow­com koni pre­zen­to­wa­nych w sto­li­cy Wielkopolski. Doceniamy wasz trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia. To dzię­ki takim ludziom jak wy, doświad­czo­nym i peł­nym pasji roz­wi­ja się pol­ska hodow­la. Gratulujemy ser­decz­nie wyróż­nie­nia, jakim była moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swo­ich osią­gnięć sze­ro­kiej publicz­no­ści.  Hodowcom czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów życzy­my kolej­nych suk­ce­sów w posta­ci zdo­by­wa­nych tro­fe­ów i nagród, któ­re uwień­czą wasze sta­ra­nia i codzien­ną pra­cę. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny płytowej oraz użytkowej koni:

Rasa małopolska

 • Czempion: ANTYLYA (11.05.2013)
  SZKRAB – AKUSTYKA
  hod. i wł. Aleksander Łój
 • Wiceczempion: BAWARIA (15.03.2014)
  EFEKT – BERRA
  hod. Marek Kołcon,  wł. Aleksander Sokołowski

Rasa wielkopolska

 • Czempion: BRILLIANTS W (20.04.2013)
  QUATERRBACK – BALERINA W
  hod. i wł. Jacek Wilczyński
 • Wiceczempion: BOTANA (16.05.2010)
  TURBUD QUIRINUS – BOGOTA
  hod. i wł. Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Rasa polski koń szlachetny półkrwi

 • Czempion: CZARDASZ (07.05.2008)
  CHELLANO’S BOY D Z – CERKWICA
  hod. Franciszek Kędzierski, wł. GR‑H Żydowo Sp. z o.o., SO Gniezno
 • Wiceczempion: GALA HIT-LA (06.04.2013)
  QUATERRBACK – GWIAZDA HIT
  hod. Stadnina Koni Dębno Sp. jaw., wł. Leszek Garstka

Kuce

 • Czempion: LADY LUKRECJA EWITA (15.04.2010)
  TUPET – LADY PEGGY
  hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR
 • Wiceczempion: FIESTA EWITA (14.04.2008)
  V.I.P. – FELINA
  hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR

Rasa śląska

 • Czempion: REBELIA (16.05.2011)
  HUTOR – REGENCJA
  hod. Stado Ogierów Książ,  wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., SO Książ
 • Wiceczempion: TOSKANIA (18.03.2007)
  RAPID – TOMYRA
  hod. i wł. Dariusz Śmichura

Rasa zimnokrwista i arden polski

 • Czempion: MONESA (07.04.2012)
  ARCHIMEDES – MONTESA
  hod. i wł. Roman Szultka
 • Wiceczempion: HOLLY (27.01.2011)
  INBRUG – HELLADA
  hod. Andrzej Derlecki, wł. Marcin Liwiński

Rasa konik polski

 • Czempion: MOD (28.02.2010)
  NEWTON – MODYSTKA
  hod. i wł. PHR Tulce Sp. z o.o. Oddział Prod. Nasienny Kobylniki
 • Wiceczempion: KORYNTIA (08.02.2014)
  MOZYR – KLATKA
  hod. i wł. Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o.

Rasa huculska

 • Czempion: JASYR (15.03.2011)
  POWIEW – INTRYGA
  hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”
 • Wiceczempion: GALERA (12.05.2008)
  PIAF – GRAŻDA
  hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”

Pełne wyniki koni:

 1. Małopolskiej
 2. Wielkopolskiej
 3. Polski koń szla­chet­ny pół­krwi
 4. Kuce
 5. Śląskiej
 6. Zimnokrwistej oraz arden pol­ski
 7. Konik pol­ski
 8. Huculskiej (oce­na ogól­naścież­ka)

Galeria zdjęć:

Fot. Paulina Peckiel

Hodowca i Jeździec