Aktualności

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sokólskich

23 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Ponad 40 mło­dych kla­czek i ogier­ków sokól­skich spo­tka­ło się w minio­ny week­end pod­czas rywa­li­za­cji czem­pio­na­to­wej w Szepietowie. Pogoda dopi­sa­ła, więc z czy­stą satys­fak­cją i spo­ko­jem moż­na było prze­pro­wa­dzić oce­nę. Najliczniejsze gru­py sta­no­wi­ły kla­cze i ogie­ry dwu­let­nie i konie z tych grup otrzy­ma­ły naj­wyż­sze noty. Zgodnie z regu­la­mi­nem do wybo­ru czem­pio­na wypro­wa­dza­no 3 naj­wy­żej oce­nio­ne konie celem porów­na­nia. U koni sokól­skich prio­ry­te­tem jest oce­na typu (któ­ry jest mno­żo­ny x 1,5), przez co nie zawsze koń z naj­wyż­szą licz­bą punk­tów zosta­wał czem­pio­nem. Czempionką w gru­pie kla­czy zosta­ła EDYCJA (Boss – Epoka po Upust)  hod. i wł. Bogumiła Sawczuka nato­miast wśród ogie­rów wygrał PEGAZ (Monter – Palemka po Piker) Pana Kazimierza Brzozowskiego. Oba te konie nie otrzy­ma­ły naj­wyż­szej noty indy­wi­du­al­nej jed­nak pod­czas porów­na­nia oka­za­ło się, że są naj­lep­sze. Dodatkowo przy oka­zji wysta­wy kla­cze, któ­re ukoń­czy­ły 24 mie­sią­ce kwa­li­fi­ko­wa­ne były do pro­gra­mu ochro­ny.

Drugiego dnia czem­pio­na­tu nastą­pi­ło uro­czy­ste przed­sta­wie­nie naj­lep­szych koni. Hodowcy otrzy­ma­li pucha­ry oraz nagro­dy rze­czo­we. Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia oraz do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem.

Fot. Arkadiusz Szczepański

Hodowca i Jeździec