Aktualności

Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi infor­mu­je, że dnia 29.05 ( ponie­dzia­łek) 2017 r. w Stajni Jarużyn – Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, odbę­dzie się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku, połą­czo­ny ze spo­tka­niem hodow­ców na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich (nie tyl­ko człon­ków ZHPKSP) zain­te­re­so­wa­nych.

Bardzo pro­si­my o potwier­dze­ne zamia­ru przy­by­cia na adres: zhpksp@o2.pl

Porządek Zjazdu: (Początek Zjazdu w I ter­mi­nie o godz. 1730)

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór Przewodniczących Zjazdu, powo­ła­nie Prezydium i Sekretarza Zjazdu
 3. Przyjęcie porząd­ku obrad i  Regulaminu Zjazdu
 4. Wybór Komisji Zjazdowych ( Mandatowo-Skrutacyjnej , Uchwał i Wniosków)
 5. Sprawozdanie Zarządu ZHPKSP z dzia­łal­no­ści
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad spra­woz­da­nia­mi
 9. Zatwierdzenie spra­woz­dań i udzie­le­nie abso­lu­to­rium wła­dzom związ­ku
 10. Wolne wnio­ski
 11. Zakończenie Zjazdu
 12. Dyskusja zgro­ma­dzo­nych człon­ków i gości.

Zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec