Aktualności

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie otrzy­mał dotych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych doku­men­tów hodow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń koni do reje­stru”.

W związ­ku z powyż­szym pro­si­my o kon­takt z OZHK w Kielcach biu­ro w Bogusławicach,  Bogusławice 58, 97 – 320 Wolbórz w celu ponow­ne­go pisem­ne­go zgło­sze­nia źre­biąt do opi­su.  

Korespondencję doty­czą­cą czyn­no­ści zoo­tech­nicz­nych (opi­sów źre­biąt, licen­cji kla­czy, iden­ty­fi­ka­cji koni z zagra­ni­cy) pro­si­my kie­ro­wać na ww. adres.  

Telefony kon­tak­to­we:

  • 663 700 171 Arkadiusz Kwaśniewski
  • 782 700 147 Tadeusz Głoskowski 
  • 782 700 148 Kamila Wójcik

Adres mailo­wy: ozhkkielce@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec