Aktualności

Relacja ze zjazdu HIF

22 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W minio­ny week­end odbył się w Polsce Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Do Krakowa zje­cha­li przed­sta­wi­cie­le Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier, by dys­ku­to­wać o naj­waż­niej­szych dla koni hucul­skich kwe­stiach. Polskę repre­zen­to­wa­ło dwóch dele­ga­tów: Władysław Brejta – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Mieczysław Janczyk – Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Posiedzenie Walnego Zjazdu poprze­dzo­ne zosta­ło poka­za­mi pol­skich koni hucul­skich. W sobot­nie przed­po­łu­dnie w gościn­nych pro­gach stad­ni­ny Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach chwa­li­li­śmy się przed zagra­nicz­ny­mi gość­mi tym, co w hucul­skiej hodow­li naj­lep­sze. 14 kla­czy i 7 ogie­rów dum­nie repre­zen­to­wa­ło wszyst­kie wystę­pu­ją­ce w Polsce rodzi­ny żeń­skie i rody męskie. Po czę­ści hodow­la­nej przy­szedł czas na poka­zo­wą ścież­kę hucul­ską i pre­zen­ta­cję zaprzę­gów. Jeźdźcy i powo­żą­cy dwo­ili się i tro­ili, by jak naj­le­piej wypaść przed tak sza­cow­nym gro­nem. Całość okra­sił swo­im pro­fe­sjo­nal­nym komen­ta­rzem Marek Gibała, Dyrektor Okręgowego Związku Koni Huculskich w Rzeszowie. Na koniec każ­dy z koni został ude­ko­ro­wa­ny przez przed­sta­wi­cie­li HIF pamiąt­ko­wym floo, a wystaw­cy otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki przy­go­to­wa­ne m.in. przez Pana dr. Witolda Słomkę, Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, na tere­nie któ­rej znaj­du­je się stad­ni­na w Rzeszotarach. Pogoda dopi­sa­ła, a peł­ni wra­żeń dele­ga­ci mogli udać się z powro­tem do Przegorzał na obra­dy Walnego Zgromadzenia.

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie ser­decz­nie podzię­ko­wać przede wszyst­kim Panu Wacławowi Kurowskiemu, któ­ry kolej­ny już raz sze­ro­ko otwo­rzył dla nas drzwi swo­jej staj­ni, a tak­że wszyst­kim Hodowcom, któ­rzy wło­ży­li ogrom tru­du i zaan­ga­żo­wa­nia w przy­go­to­wa­nie poka­zów: pań­stwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim, paniom Barbarze JakubiecKlaudii Gąsior, panom Andrzejowi Pelcowi, Wojciechowi Krzyżakowi, Czesławowi Grucy, Stanisławowi Stasiowskiemu, Markowi Biernatowi, Mieczysławowi Janczykowi oraz Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” i Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej. Dziękujemy rów­nież Pani Teresie Pracuch i Panu dr. Zenonowi Podstawskiemu z Małopolskiego Związku Hodowców Koni oraz panu Markowi Gibale z Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za nie­oce­nio­ną pomoc w orga­ni­za­cji tego donio­słe­go wyda­rze­nia.

Kolejny Walny Zjazd zapla­no­wa­ny jest na paź­dzier­nik 2018 roku, a jego gospo­da­rzem będzie naj­młod­szy czło­nek Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego – Ukraina.

fot. Paulina Peckiel

no ima­ges were found

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec