Aktualności

Próba dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-dniowym treningu wierzchowym

8 czerwca 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym odbę­dzie się w Stadzie Ogierów Łąck w dniach 17 – 18 paź­dzier­ni­ka.

Po zakoń­cze­niu oce­ny w dru­gim dniu pró­by, któ­ra będzie trans­mi­to­wa­na on-line za pośred­nic­twem „Świata Koni”, pla­no­wa­na jest kwa­li­fi­ka­cja do aukcji koni spor­to­wych „Teraz Polskie Konie” (Cavaliada Poznań, 1 – 2 grud­nia).

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec