Aktualności

Kwalifikacja do ZT zaprzęgowego

7 czerwca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

W dniach 7 – 8 sierp­nia 2017 r. odbę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ. Ostateczną kwa­li­fi­ka­cję przej­dą rów­nież ogie­ry pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu pod­czas oce­ny w Lesznie w dniach 23 – 24 maja 2017 r.

Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie, a w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na.

Program kwa­li­fi­ka­cji:

7 sierp­nia (ponie­dzia­łek)

Ogiery ślą­skie

  • 15:00 – iden­ty­fi­ka­cja, bada­nie wete­ry­na­ryj­ne, pomia­ry – kolej­ność dowol­na, koniecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia

8 sierp­nia (wto­rek)

Ogiery ślą­skie

  • 9:00 – pre­zen­ta­cja w ręku na pły­cie – kolej­ność kata­lo­go­wa
  • 15:00 – spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu – kolej­ność dowol­na

Ogiery szla­chet­ne

  • 15:00 – iden­ty­fi­ka­cja, bada­nie wete­ry­na­ryj­ne, pomia­ry – kolej­ność dowol­na
  • następ­nie – spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu – kolej­ność dowol­na

Szczegóły doty­czą­ce prze­bie­gu kwa­li­fi­ka­cji.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec