Aktualności

Kętrzyn 2017

13 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się czas naj­więk­sze­go świę­ta hodow­ców koni zim­no­krwi­stych. Już za tydzień do Stada Ogierów w Kętrzynie zja­dą naj­pięk­niej­sze gru­ba­sy z całej Polski. W sobo­tę odbę­dzie się oce­na czem­pio­na­to­wa rocz­nia­ków i dwu­lat­ków ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz arden pol­ski a komi­sja sędziow­ska będzie pra­co­wać od godzi­ny 9:00 rano praw­do­po­dob­nie do póź­nych godzin popo­łu­dnio­wych. Wieczorem tra­dy­cyj­nie ogni­sko. Niedziela obfi­to­wać będzie w poka­zy głów­nie z koniem zim­no­krwi­stym w roli głów­nej.

W Polsce hodow­la koni zim­no­krwi­stych to bli­sko 50% pogło­wia wszyst­kich koni. Z roku na rok zmie­nia­ją się i są coraz lep­sze, typo­we, dobrze umię­śnio­ne, świet­nie rusza­ją­ce się i dodat­ko­wo bar­dzo uro­dzi­we. W tym roku zoba­czy­my ponad 65 koni w 8 kla­sach pocho­dzą­cych z naj­lep­szych hodow­li w Polsce.

Katalog zgło­szo­nych koni już nie­ba­wem.

Wszystkich miłośników majestatycznych, rasowych grubasów
serdecznie zapraszamy
w dniach 22 – 23 lipca do Kętrzyna!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec