Aktualności

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich zapra­sza­my człon­ków Związku oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku, któ­re odbę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14.

Głównymi punk­ta­mi Zebrania będą wybo­ry nowych władz Związku, w tym Prezesa, człon­ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wyty­cze­nie pla­nu pra­cy Związku na naj­bliż­sze lata. Walne Zebranie odby­wa się w przed­dzień XVIII Tarpaniady, dla­te­go wraz z jej głów­ny­mi orga­ni­za­to­ra­mi, tj. Stadem Ogierów Sieraków PR‑H „Gałopol” Spółka z o.o. i Związkiem Hodowców Koni Wielkopolskich, zapra­sza­my jed­no­cze­śnie na tę naj­waż­niej­szą impre­zę hodow­la­ną poświę­co­ną koni­kom pol­skim. Ramowy pro­gram Tarpaniada – 2017 jest nastę­pu­ją­cy:

26.08 (sobo­ta):

  • godz. 9:30 – komi­syj­na oce­na koni zgło­szo­nych na Wystawę
  • godz. 14:30 – wpis (licen­cja) mło­dych ogie­rów zgło­szo­nych do księ­gi
  • godz. 18:00 – semi­na­rium nauko­we

27.08 (nie­dzie­la):

  • godz. 8:00 – polo­wa pró­ba dziel­no­ści dla ogie­rów i kla­czy koni­ków pol­skich
  • godz. 14:00 – otwar­cie i deko­ra­cja koni nagro­dzo­nych na XVIII Tarpaniadzie
    oraz poka­zy i kon­kur­sy z udzia­łem koni­ków pol­skich

Informacja uzu­peł­nia­ją­ca: Członkowie Związku, któ­rzy wezmą udział w Walnym Zebraniu i pozo­sta­ną na Tarpaniadzie, rezer­wu­ją noc­le­gi we wła­snym zakre­sie (ich koszt pokry­je Związek). Istnieje moż­li­wość rezer­wa­cji w nastę­pu­ją­cych miej­scach na tere­nie Sierakowa:
1. Hotel Kama Park tel. 61 29 55 100
2. Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Energo – Tour tel. 61 29 53 072
3. Ośrodek Puszczyk Sieraków tel. 61 29 53 064, 601 885 397
Bliższe infor­ma­cje doty­czą­ce spraw orga­ni­za­cyj­nych moż­na uzy­skać w biu­rze SO Sieraków, pod nume­rem tel. 061 295 25 11, lub e‑mail: biuro@stadoogierow.eu oraz w biu­rze Związku w Warszawie (Pani Mira Suwała, tel. 022 628 ​03 ​61).

W imie­niu Zarządu ZHKP
Prezes – Zbigniew Jaworski

Pobierz zapro­sze­nie

Hodowca i Jeździec