Aktualności

Wykaz kwalifikacji do skokowych MPMK 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Poniżej przed­sta­wia­my pierw­szy wykaz wyni­ków sko­ko­wych kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do tego­rocz­nych MPMK zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez PZHK. Przypominamy tak­że, że wszyst­kie konie bio­rą­ce udział w MPMK muszą figu­ro­wać w bazie PZHK, a wała­chy z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi nie mają pra­wa star­tu w Mistrzostwach. W razie pytań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber lub Alicją Kuśmierczak.

Legenda do kwa­li­fi­ka­cji:

  • Kolor zie­lo­ny – koń zaak­cep­to­wa­ny pod wzglę­dem rodo­wo­du i posia­da­ją­cy pra­wo do wpi­su do księ­gi głów­nej
  • Kolor nie­bie­ski – cze­ka na wyja­śnie­nia np. z zagra­nicz­nych ksiąg stad­nych oraz wer­dykt Komisji SP
  • Kolor czer­wo­ny – PROBLEM, na dzień dzi­siej­szy koń nie ma pra­wa star­tu w MPMK.
Hodowca i Jeździec