Aktualności

Zmiany w kwalifikacjach do ujeżdżeniowych MPMK

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na zmia­nę ter­mi­nu 2 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, któ­re pier­wot­nie mia­ły zostać roze­gra­ne w dniach 11 – 12.08. pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich w SK Moszna. Aktualny ter­min tych eli­mi­na­cji to 9 – 10.09.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Hodowca i Jeździec