Aktualności

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

2 sierpnia 2017 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej oraz pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu zaprzę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja odbę­dzie się w dniach 7 – 8 sierp­nia 2017 r. (poniedziałek-wtorek). Właścicieli ogie­rów rasy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie koni do iden­ty­fi­ka­cji, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne­go oraz komi­syj­ne­go pomia­ru w ponie­dzia­łek o godz. 15:00, zaś wła­ści­cie­li ogie­rów pozo­sta­łych ras szla­chet­nych we wto­rek, rów­nież o godz. 15:00. W kata­lo­gu zamiesz­czo­ne są rów­nież zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec