Aktualności

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

3 sierpnia 2017 · Kategoria: Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni na wnio­sek hodow­ców nawią­zał współ­pra­cę z fir­mą ubez­pie­cza­ją­cą konie będą­ce w tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich do ZT Książ (07 – 08.08.2017 r.) obo­wią­zu­je obli­ga­to­ryj­ne ubez­pie­cze­nie wszyst­kich zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu koni. Składka ubez­pie­cze­nio­wa w 2017 roku wyno­si 120 zł brut­to. Zakres ubez­pie­cze­nia obej­mu­je odszko­do­wa­nie w przy­pad­ku pad­nię­cia i ubo­ju z koniecz­no­ści, trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej, od kra­dzie­ży z wła­ma­niem lub rabun­ku oraz od ponie­sio­nych kosz­tów lecze­nia. Suma ubez­pie­cze­nia w ubez­pie­cze­niu z zakre­sie peł­nym wyno­si 10.000 zł, z sub­li­mi­tem odpo­wie­dzial­no­ści w ubez­pie­cze­niu kosz­tów lecze­nia na jed­no i wszyst­kie zda­rze­nia – 3.000 zł. oraz w ubez­pie­cze­niu trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej – 1.000 zł.

Hodowca i Jeździec