Aktualności

Test połówkowy – polowy trening ogierów

4 sierpnia 2017 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że test połów­ko­wy pod­czas polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go odbę­dzie się 6 wrze­śnia (śro­da) o godz. 11:00 na tere­nie Stada Ogierów w Łącku.

Podczas testu ogie­ry powin­ny być zapre­zen­to­wa­ne pod jeźdź­cem w 3 cho­dach oraz sko­kach na prze­szko­dach poje­dyn­czych – poko­ny­wa­nych z kłu­sa, a tak­że sze­re­gu na 1 foule (sta­cjo­na­ta, okser) – poko­ny­wa­nych z kłu­sa lub z galo­pu. Maksymalna wyso­kość i sze­ro­kość prze­szkód wyno­si 80 cm. Pozytywne zali­cze­nie testu połów­ko­we­go jest warun­kiem kon­ty­nu­acji tre­nin­gu.

Hodowca i Jeździec