Aktualności

Skokowe MPMK 2017

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Podczas sko­ko­wych MPMK 2017, któ­re mają się odbyć na tere­nie ośrod­ka przy­go­to­wań olim­pij­skich w Drzonkowie, zawod­ni­cy oraz sędzio­wie będą mie­li wol­ny wstęp na basen olim­pij­ski.
Drzonków od lat jest miej­scem tre­nin­gu zawod­ni­ków pię­cio­bo­ju nowo­cze­sne­go. Trenowały tam takie sła­wy jak: Janusz Pyciak-Peciak, Zbigniew Pacelt, Dorota Idzi czy Arkadiusz Skrzypaszek.

Print Friendly, PDF & Email