Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

22 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że 16 sierp­nia 2017 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, rek­tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975 – 1981, dok­tor hono­ris cau­sa SGGW, miło­śnik i hodow­ca koni.

Nabożeństwo żałob­ne w inten­cji zmar­łe­go zosta­nie odpra­wio­ne 26 sierp­nia 2017 roku o godz. 10:00 w koście­le św. Mikołaja w Grójcu przy ul. Worowskiej 1, skąd nastą­pi wypro­wa­dze­nie na cmen­tarz para­fial­ny.

Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec