Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2017 – zakwalifikowane konie

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Ostatecznie na tego­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zosta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny nastę­pu­ją­ce konie oraz pol­scy zawod­ni­cy:

5 lat­ki

  1. Ogier Neymar de Reve (ex Nabab Levisto) hol. (Nabab de Reve BWP – Urte hol. / Levisto hol.), wła­sno­ści Andrzeja Okły, zawod­nik to Krzysztof Okła.

6 lat­ki

  1. Klacz Baika Cot Chat s.f. (Diamant de Semilly s.f. – Nacre de Presle s.f. / Damiro KWPN), wła­sno­ści Nikolasa Nouwena, a zawod­nik to Wiesław Nowak.
  2. Klacz Dacara E hol. (Cancara hol. – Virginia E hol. / Caretino hol.), wła­sno­ści zawod­nicz­ki Cassandry Orschel.

Trzeba dodać, że w tym roku na MŚMK w Lanaken 2017 wystar­tu­je tak­że 5‑letni holsz­tyń­ski Can Ya Mecan (w języ­ku pol­skim imię to ozna­cza – „Za góra­mi, za lasa­mi”), o pocho­dze­niu Corrado – m. po Cassini I. Ogier ten pod Łukaszem Appelem zdo­był tytuł mistrza pod­czas MPMK w roku 2016, a w Lanaken wystar­tu­je pod Rene Tebbelem – zawod­ni­kiem, któ­ry przez lata repre­zen­to­wał bar­wy Niemiec, a obec­nie Ukrainy. Kwalifikację do MŚMK Can Ya Mecan zdo­był pla­su­jąc się bar­dzo wyso­ko w tego­rocz­nym Bundeschampionacie w kate­go­rii koni 5‑letnich, w zawo­dach tych w osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji zajął 4. pozy­cję (wyso­kość prze­szkód do 135 cm.). Dosiadany był przez zawod­ni­ka fran­cu­skie­go Alexandre Boursiera.
Can Ya Mecan jest ogie­rem uzna­nym i ma pra­wo kryć w rasach sp i wlkp. Stanowi wła­sność oby­wa­te­la pol­skie­go Yassera Hemi.

Hodowca i Jeździec