Aktualności

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Podczas tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej zasia­dać będzie Eva-Maria Vint-Warmington, któ­ra jest sędzi­ną FEI4* oraz sędzi­ną od mło­dych koni. Od roku 2009 jest mena­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest odpo­wie­dzial­na za edu­ka­cję sędziów ujeż­dże­nio­wych w ENF.

Od 12-go roku życia jeź­dzi­ła kon­no, star­to­wa­ła w eki­pie mło­dych jeźdź­ców w 1980 roku. Uczestniczyła w kon­kur­sach do pozio­mu GP. Prowadziła kli­ni­ki w Estonii, Kanadzie, Finlandii, Tajlandii, RPA oraz Indiach. Organizowała zawo­dy Tallin International Horse Show CDI‑W 2009 – 2017, CDI‑W Estonia, CDI‑W Cavalor Summer Cup 2016 oraz CDI‑W Jumping Tallin 2017.

Kariera sędziow­ska Evy-Marii Vint-Warmington:

  • 1990 – sędzia naro­do­wy
  • 2011 – sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI2*
  • 2014 – sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI3*
  • 2015 – mię­dzy­na­ro­do­wy sędzia FEI spe­cja­li­zu­ją­cy się w mło­dych koniach
  • 2016 – sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI4*
Hodowca i Jeździec