Aktualności

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane, ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, powo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z odpo­wied­nią licz­bą punk­tów) odbę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień polo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na tere­nie SO Łąck.

Warunkiem uzy­ska­nia przez ogie­ra wpi­su do księ­gi stad­nej jest:

  • uzy­ska­nie co naj­mniej 78 pkt w oce­nie boni­ta­cyj­nej,
  • wyko­na­nie przez upra­wio­ne­go przez PZHK leka­rza wete­ry­na­rii bada­nia potwier­dza­ją­ce­go, iż ogier jest wol­ny od pora­że­nia krta­ni,
  • spraw­dze­nie pocho­dze­nia po parze rodzi­ciel­skiej na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA,
  • uzy­ska­nie pozy­tyw­nej opi­nii Komisji Oceniającej OCD.

Opłatę kwa­li­fi­ka­cyj­ną w wyso­ko­ści 200 zł nale­ży prze­słać na kon­to PZHK do dnia 30 wrze­śnia.

Prosimy o zgło­sze­nie ogie­rów na adres: cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 30 wrze­śnia.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec