Aktualności

Barbados sp – najlepszy w CCI3* w Strzegomiu

18 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, Zawody, · Rasa:

W minio­ny week­end w Morawie na hipo­dro­mie KJ Stragona Strzegom odby­ły się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW ACTIVO-MED STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL 2017 CCI 3*/2*/1*, CIC 3*/2*. W kon­kur­sie CCI3* zwy­cię­żył nie­miec­ki zawod­nik, były tre­ner pol­skiej kadry WKKW, Andreas Dibowski star­tu­ją­cy na koniu pol­skiej hodow­li – Barbados 26 (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Roman Drabiński, wł. Susanna Dibowski. Zawodnik wygrał z wyni­kiem łącz­nym 56,8 pkt. Barbados 26 po ujeż­dże­niu zna­lazł się na 5 pozy­cji, po pró­bie tere­no­wej zna­lazł się na pierw­szej pozy­cji i utrzy­mał ją do koń­ca!

Barbados w roku 2014 zdo­był tytuł Mistrza Polski Młodych Koni w kate­go­rii koni 5‑letnich. Barbados jest pół­bra­tem Banderasa dosia­da­ne­go przez Pawła Spisaka.

Hodowca i Jeździec