Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

20 października 2017 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Klikowej w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Hodowca i Jeździec