Aktualności

Starcie Tytanów – wyniki

23 października 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W minio­ną sobo­tę w Kętrzynie odbył się czem­pio­nat ogie­rów zim­no­krwi­stych. Ogiery rywa­li­zo­wa­ły w 4 gru­pach.
Pierwszą kla­sę ogie­rów 2,5 – 3 let­nich (z rocz­ni­ków 2014 i 2015) wygrał og. SANTOR ard.pol. (Pippo Du Blofagnu ard.bel. – Samba z / Bossman ard.szw.) hod. Waldemara Sekścińskiego, wł. Krzysztofa Giersa. Wiceczempionem został hod. i wł. SK Nowe Jankowice og. WALDMUT z (Hartmut z.niem. – Waldosn z / Gourmet z.niem.). W tej kla­sie nagro­dzo­no rów­nież naj­wy­żej oce­nio­ne­go ogie­ra 2,5 let­nie­go a został nim NISSAR ard.pol. (Assar L ard. – Nina De La Boverie ard. / Nadar Du Monty ard.) hod. Romana Szultki, wł. Michała Rakowskiego. Właściciel otrzy­mał nagro­dę ufun­do­wa­ną przez Prezesa PZHK Pawła Mazurka 2 tomy „Hodowli Koni” Witolda Pruskiego ze spe­cjal­ną dedy­ka­cją.

W kla­sie ogie­rów 4 – 5 let­nich wygrał og. LAMEL RP z (Lanser z – Legia RP z / Saler z) hod. Ryszarda Pietrzaka, wł. Władysława Feręsa a wice­czem­pio­nem został wybra­ny siwy ogier ATRIUM z (Bajor z – Azalia z / Quragan Durbeliere persz.) hod. i wł. Agnieszki Sućko.

Kolejna kla­sa to ogie­ry 6 let­nie i star­sze i tu wygrał og. FRAMAND z (Armand z – Frajda z / Bramin z) hod. Marka Smolińskiego a wł. Grzegorza Wiszowatego. Srebro z tą samą licz­bą punk­tów otrzy­mał BEST II z (Saler z – Beta z / Gourmet z.niem.) hod. i wł. SK Nowe Jankowice.

Ostatnią gru­pą oce­nia­nych koni były ogie­ry impor­to­wa­ne i arden pol­ski czte­ro­let­nie i star­sze. Tę kla­sę wygrał ogier SULIWAN ard. (Pacha De Lagrange ard.fr. – Stjarna ard.szw. / Macarol ard.szw.) hod. Romana Szultki, wł. Czesława Felczaka.

Na koniec komi­sja wybra­ła SUPERCZEMPIONA wysta­wy a został nim mło­dy trzy­let­ni obie­cu­ją­cy arden pol­ski SANTOR.

Podczas czem­pio­na­tu uho­no­ro­wa­no 2 ogie­ry nagro­da­mi spe­cjal­ny­mi. Pierwszą za naj­więk­szą licz­bę potom­stwa wpi­sa­ne­go do ksiąg otrzy­mał ogier ELBADEL z (Endo z.niem. – Edelblume z.niem. / Eberhard II z.niem.) hod. Niemcy, wł. SK Nowe Jankowice w dzier­ża­wie u Wojciecha Święćkowskiego, a dru­gą za naj­wyż­szą śred­nią boni­ta­cje potom­stwa otrzy­mał czem­pion kla­sy ogie­rów 6 let­nich i star­szych SULIWAN.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­to­ko­łem z Czempionatu.

SANTOR ard.pol.

fot. Aleksandra Oczachowska

Hodowca i Jeździec