Aktualności

Dziś mija 200 lat, kiedy konie przyszły do Janowa!

18 grudnia 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Dnia 18 grud­nia 1817 r. konie pie­szym mar­szem dotar­ły do Janowa Podlaskiego (zwa­ne­go wów­czas Janowem Biskupim). W staw­ce tej znaj­do­wa­ło się 54 ogie­ry, 100 kla­czy (w tym 63 duń­skie, 30 angiel­skich, 3 meklem­bur­skie, 2 arab­skie, 1 turec­ka i 1 neapo­li­tań­ska) i 33 sztu­ki mło­dzie­ży trzy­let­niej, a z pośród ogie­rów 25 rasy angiel­skiej, 9 arab­skich, 6 per­skich, 5 turec­kich, 4 duń­skie, 2 meklem­bur­skie, 2 gór­skie kau­ka­skie i 1 neapo­li­tań­ski. Ogiery ulo­ko­wa­no w mia­stecz­ku przy zam­ku bisku­pim, nato­miast kla­cze i mło­dzież w fol­war­ku Wygoda, gdzie mie­ści się obec­nie stad­ni­na.

W. Pruski

fot. Artur Bieńkowski

Hodowca i Jeździec