Aktualności

Walny Zjazd ZHKRZ

21 lutego 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe, · Rasa:

Dnia 20 lute­go 2018 roku w Stadninie Koni Nowe Jankowice odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych. Ponad 100 dele­ga­tów plus zapro­sze­ni goście wypeł­ni­ło salę w pała­cu stad­ni­ny.

Obecny Zarząd otrzy­mał abso­lu­to­rium a następ­nie dele­ga­ci wybra­li nowe wła­dze Związku.

Zarząd:

  1. Ryszard Pietrzak – Prezes (jed­no­gło­śnie)
  2. Andrzej Pelc – wice­pre­zes
  3. Andrzej Derlecki – sekre­tarz
  4. Edward Skindzielewski – skarb­nik
  5. Jerzy Gawarecki – czło­nek
  6. Rafał Romanowski – czło­nek
  7. Michał Masłowski – czło­nek

Komisja Rewizyjna:

  1. Tomasz Kawski – prze­wod­ni­czą­cy
  2. Witold Świątek Brzeziński – sekre­tarz
  3. Jacek Jagielski – czło­nek

Po wybo­rze władz dele­ga­ci zde­cy­do­wa­ną więk­szo­ścią uchwa­li­li nie­zwy­kle istot­ną uchwa­łę o znie­sie­niu wstęp­nej boni­ta­cji mło­dych ogie­rów na aukcjach. Uchwała ta w for­mie wnio­sku tra­fi na Walny Zjazd PZHK w maju br.

Zjazd odbył się w przy­ja­znej atmos­fe­rze. W godzi­nach poran­nych Stadnina wysta­wi­ła na sprze­daż 5 eli­tar­nych kla­czy. Wszystkie zosta­ły sprze­da­ne a za naj­lep­sze ceny się­gnę­ły 18 tyś zło­tych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec