Aktualności

Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Etologicznego

9 marca 2018 · Kategoria: Konferencje, ·

W imie­niu Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN infor­mu­je­my o kon­fe­ren­cji Międzynarodowego Towarzystwa Etologicznego, któ­ra w tym roku orga­ni­zo­wa­na jest w Warszawie w dniach 11 – 12 czerw­ca. Na spo­tka­niu zosta­nie poru­szo­ny temat pre­fe­ren­cji zwie­rzę­cych oraz dobro­sta­nu zwie­rząt. Więcej infor­ma­cji na stro­nie IGiHZ PAN.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec