Aktualności

PROBLEMY Z PŁODNOŚCIĄ – szansa na nieodpłatne badania

13 marca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Wśród czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na roz­ród duże zna­cze­nie mają nie­pra­wi­dło­wo­ści licz­by lub struk­tu­ry chro­mo­so­mów, któ­re są głów­ny­mi nie­in­fek­cyj­ny­mi przy­czy­na­mi obni­że­nia płod­no­ści u koni. Zaburzenia te mogą tak­że pro­wa­dzić do śmier­ci zarod­ko­wej lub oko­ło­po­ro­do­wej. U koni naj­czę­ściej stwier­dza się zabu­rze­nia zwią­za­ne z licz­bą chro­mo­so­mów płcio­wych. Do momen­tu uzy­ska­nia doj­rza­ło­ści hodow­la­nej, kla­cze obar­czo­ne bra­kiem lub nad­mia­rem jed­ne­go z chro­mo­so­mów płci nie prze­ja­wia­ją zazwy­czaj zabu­rzeń funk­cjo­nal­nych czy beha­wio­ral­nych a wskaź­ni­ki ich oce­ny zoo­tech­nicz­nej miesz­czą się w nor­mie. Osobniki takie zosta­ją więc włą­czo­ne do roz­ro­du i naj­czę­ściej dopie­ro po dwóch sezo­nach bez­sku­tecz­nych prób zaźre­bień zosta­ją eli­mi­no­wa­ne z hodow­li, co znacz­nie wpły­wa na jej eko­no­mi­kę.

Wykorzystanie ana­liz cyto­ge­ne­tycz­nych może uła­twić roz­po­zna­nie nie­któ­rych przy­czyn obni­że­nia płod­no­ści czy też nie­płod­no­ści i roko­wa­nie odno­śnie ewen­tu­al­ne­go wyko­rzy­sta­nia w roz­ro­dzie już na wcze­snym eta­pie życia.

Obecnie bada­nia takie moż­na wyko­nać w ramach pro­jek­tu BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016 – war­to wyko­rzy­stać tą moż­li­wość ponie­waż jest to ostat­ni rok trwa­nia pro­jek­tu!

Szczegółowe infor­ma­cje znaj­dą Państwo w zimo­wym 56-tym nume­rze Hodowcy i Jeźdźca w arty­ku­le Moniki Bugno-Poniewierskiej, Magdaleny Wojtaszek i Katarzyny Kowalskiej „Chromosomowe przy­czy­ny nie­płod­no­ści koni”.

Badania wyko­ny­wa­ne są z krwi pobra­nej do pro­bów­ki z hepa­ry­ną. Szczegółowe infor­ma­cje dostęp­ne są pod adre­sem monika.bugno.poniewierska@gmail.com

Hodowca i Jeździec