Aktualności

Henryk Kleinert nie żyje

6 kwietnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci wspa­nia­łe­go hodow­cy i wie­lo­let­nie­go człon­ka Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni, orę­dow­ni­ka hodow­li koni rasy mało­pol­skiej Pana Henryka Kleinerta. Pan Henryk w swo­jej dłu­giej i boga­tej karie­rze hodow­la­nej był m.in kie­row­ni­kiem w Stadninie Koni Prudnik, zastęp­cą dyrek­to­ra w Stadzie Ogierów w Klikowej, peł­nił tak­że kie­row­ni­cze funk­cje Stadzie Ogierów w Koźlu i Stadninie Koni Samborzec. W ostat­nich latach ambit­nie roz­wi­jał wła­sny pro­wa­dzo­ny z syna­mi – CezarymGrzegorzem ośro­dek hodow­li koni anglo­arab­skich.

Henryk KleinertBył czło­wie­kiem zasad­ni­czym, ale zawsze życz­li­wym dla innych. Zawsze mogli­śmy liczyć na Jego wspar­cie. Będzie nam bra­ko­wać Jego nie­za­wod­nej obec­no­ści na impre­zach hodow­la­nych i cel­nych spo­strze­żeń doty­czą­cych hodow­li.

Pogrzeb odbę­dzie się w sobo­tę 7 kwiet­nia 2018 r. w miej­sco­wo­ści Koperniki w Kościele pod wezwa­niem św. Mikołaja – adres; Koperniki 33, 48 – 303 Nysa o godzi­nie 11:00.

Żródło: Ś‑OZHK w Katowicach

Hodowca i Jeździec