Aktualności

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 kwietnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Z dniem 19 kwiet­nia 2018 roku wcho­dzi w życie zmia­na w pro­gra­mie hodow­li koni mało­pol­skich, doty­czą­ca warun­ków wpi­su ogie­rów rasy mało­pol­skiej do księ­gi stad­nej na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w wyści­gach kon­nych. Dotychczas wyma­ga­na licz­ba gonitw ukoń­czo­nych na miej­scu płat­nym w cią­gu rocz­nej karie­ry wyści­go­wej zosta­ła ogra­ni­czo­na z 5 do 3. Link do peł­nej wer­sji pro­gra­mu hodow­li z zazna­czo­ną zmia­ną (Załącznik nr 2 – A.II.6), str. 38)

Hodowca i Jeździec