Aktualności

Kolejne szkolenie w Kraju Tulipanów

24 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Nie bez koze­ry mówi się, że „Bóg stwo­rzył zie­mię, ale Holendrzy Niderlandy”, ponie­waż 1/5 powierzch­ni Holandii sta­no­wią tere­ny ode­bra­ne morzu, a naj­dłuż­szy dystans z jed­ne­go koń­ca tego kra­ju na dru­gi wyno­si… 310 km jak pisze na swo­im blo­gu Monika Witkowska. Podobną deter­mi­na­cję w dąże­niu do celu wyka­zu­ją w innych dzie­dzi­nach, mię­dzy inny­mi, w hodow­li koni spor­to­wych. Wcześnie wpro­wa­dzi­li wyraź­ny podział na konie sko­ko­we oraz ujeż­dże­nio­we, a cał­ko­wi­tym novum dla świa­ta koń­skie­go to decy­zja o hodow­li koni do kon­kur­sów Grand Prix (od oko­ło 2006 roku). Taki cel hodow­la­ny ozna­cza ostrą selek­cję na któ­rą godzą się hodow­cy oraz zwią­zek hodow­la­ny. Dlatego w takim kra­ju Polski Związek Hodowców Koni w dniach 17 – 18.04. zor­ga­ni­zo­wał szko­le­nie z oce­ny koni pod sio­dłem oraz sko­kach i ruchu luzem dla inspek­to­rów OZHK/WZHK.

Praktyka ta odby­wa­ła się w dwóch zna­nych sta­cjach ogie­rów / stad­ni­nach koni wierz­cho­wych w Holandii. Pierwszy dzień poświę­co­ny był koniom sko­ko­wym i odby­wał się u Wiepke van de Lagewega w Bears. Jest to jeden z naj­słyn­niej­szych wła­ści­cie­li ogie­rów, sprze­da­ją­cy konie w 53 kra­jach. Konie uro­dzo­ne w staj­ni Lagewega mają suf­fix VDL. Jancko – śred­ni syn – przez cały dzień towa­rzy­szył naszej gru­pie, nie tyl­ko poka­zy­wał konie, pod­no­sił drą­gi, ale tak­że opro­wa­dził nas po głów­nej sie­dzi­bie oraz far­mie na któ­rej odcho­wy­wa­ne są odsad­ki. Farma rodzin­na Lagewegów to 380 ha oraz ok. 700 koni, tak napraw­dę roz­sia­nych po całym świe­cie. Są wła­ści­cie­la­mi ok. 40 ogie­rów, a na miej­scu widzie­li­śmy Zirocco Blue keur ur. 2004 (Mr. Blue pref. – Licorne des Forets / Voltaire pref.), Arezzo keur ur. 2005 (Chin Chin – Sarjolijn ster pref. / Heartbreaker pref.) i słyn­ne­go holsz­tyń­skie­go Indoctro pref. ur. 1990 (Capitol I – Vanesa VII / Caletto II). Ten ostat­ni ze spo­ko­jem igno­ro­wał naszą ponad 30 oso­bo­wą gru­pę inte­re­su­jąc się wyłącz­nie tra­wą.

Polska grupa w Holandii

Nasza pol­ska gru­pa pod figu­rą ogie­ra NimmerdorWiepke van de Lagewega zdj. Jancko van de Lageweg

Drugi dzień prak­tyk to konie ujeż­dże­nio­we ze staj­ni Joopa van Uyterta z połu­dnia Holandii – Heerewaarden. Uytert był wła­ści­cie­lem m.in. ogie­ra Gribaldi pref. ur. 1993 (Kostolany – Gondola II eli­te / Ibikus), ojca słyn­ne­go og. Totilas. Na miej­scu widzie­li­śmy nie mniej zna­ne­go og. Vivaldi ur. 2002 (Krack C – Renate-Utopia ster pref. / Jazz pref.). Jest jed­nym z tych repro­duk­to­rów KWPN, któ­re­go potom­stwo osią­ga noty powy­żej 75% w kon­kur­sach GP, a w 2018 uzy­skał tytuł pre­fe­rent.

Polska grupa w Holandii

Nasi inspek­to­rzy wraz z pro­wa­dzą­cy­mi i Joopem van Uytertem wraz z ogie­ra­mi: karym Just Wimphof oraz gnia­dym Deparon U.S. zdj. Joop van Uytert

Szkolenie pro­wa­dzi­li byli lub obec­ni członkowie/ prze­wod­ni­czą­cy Komisji Oceny Ogierów KWPN: Cor Loeffen oraz Arie Hamoen. Na proś­bę Joopa van Uyterta przy­był tak­że do jego staj­ni były Przewodniczący Komisji Ogierów a tak­że nauczy­ciel aka­de­mic­ki pro­fe­sor Ab Barneveld. Wspólnie obej­rze­li­śmy 24 mło­de ogie­ry pod sio­dłem oraz w ruchu luzem. Podczas oma­wia­nia dane­go konia czę­sto bywa­ło tak, że czte­rej pano­wie (Joop, Cor, Arie oraz Ab) gorą­co dys­ku­to­wa­li i dopie­ro po uzgod­nie­niu wnio­sków jeden z nich prze­ka­zy­wał wspól­ną opi­nię po angiel­sku. Patrząc na nich z boku widać było, że hodow­la koni spor­to­wych to nie tyl­ko pra­ca, ale tak­że ich pasja. Dłuższa i bar­dziej szcze­gó­ło­wa rela­cja uka­że się w naj­bliż­szym piśmie PZHK – kwar­tal­ni­ku Hodowca i Jeździec.

Hodowca i Jeździec