Aktualności

Charyzma W najlepszym koniem polskiej hodowli w Drzonkowie

15 maja 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych w dniach 10 – 13 maja Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich w sko­kach i eli­mi­na­cji do MPMK CSN Drzonków 2018, piąt­ko­wy kon­kurs dużej run­dy z ini­cja­ty­wy zarzą­du ZHKZL roze­gra­ny został o puchar pre­ze­sa Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Lubuski zwią­zek ufun­do­wał rów­nież puchar oraz der­kę dla naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li bio­rą­ce­go udział w zawo­dach. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że koniem tym zosta­ła klacz Charyzma „W” sp (Largo hol. – Chałtura m / Jurand m), zaj­mu­jąc 5 miej­sce w nie­dziel­nym  kon­kur­sie Grand Prix, dosia­da­na przez Nawojkę Kiecoń, a wyho­do­wa­na na tere­nie ZHKZL w Zielonej Górze przez Rinaldo Kieconia i będą­ca jego wła­sno­ścią.

Pomysł nagra­dza­nia naj­lep­szych koni to bonus dla pol­skich hodow­ców, któ­rych zaan­ga­żo­wa­nie, oraz dąże­nie do  postę­pu hodow­la­ne­go przy­no­si widocz­ne efek­ty.

fot. Katarzyna Boryna

Hodowca i Jeździec