Aktualności

Polskie Konie na kwietniowych zawodach…

12 maja 2018 · Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, WKKW, · Rasa: ,,

Kwiecień to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li.

WKKW

Na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia pod­czas zawo­dów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, któ­ry odbył się we Włoszech, w Pratoni del Vivaro, w kon­kur­sie CIC3* Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko zaję­li II miej­sce. Po pró­bie ujeż­dże­nia nasi zawod­ni­cy znaj­do­wa­li się na 3. miej­scu z wyni­kiem 26,90 pkt. Podczas pró­by sko­ków mie­li tyl­ko jed­ną zrzut­kę i naj­krót­szy czas prze­jaz­du, co zde­cy­do­wa­ło o zaję­ciu 2. miej­sca. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji wyprze­dzał ich tyl­ko Michael Jung z kla­czą FischerRocana FST.

W poło­wie kwiet­nia w Kreuth ponow­nie z uwa­gą obser­wo­wa­li­śmy Pawła Spisaka i wała­cha Banderas. Te zawo­dy były ostat­nim spraw­dzia­nem przed wylo­tem na zawo­dy w Kentucky i były w zasa­dzie star­tem tre­nin­go­wym. Po ujeż­dże­niu para Spisak/Banderas upla­so­wa­ła się na 6. miej­scu z wyni­kiem 27,60 pkt. Paweł zre­zy­gno­wał pod­czas pró­by tere­no­wej, podob­nie jak jego tre­ner Michael Jung.
W kon­kur­sie CIC 1* Alina Dibowski/GER i Barbados sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Andreasa Dibowskiego mia­ła jed­ną zrzut­kę i spa­dła w kla­sy­fi­ka­cji z miej­sca dru­gie­go na pią­te (48,80 pkt).

W dniach od 26 do 29 kwiet­nia roz­gry­wa­ny był Konkurs Land Rover Kentucky Three-Day Event (CCI4*), któ­ry nale­ży do naj­trud­niej­szych na świe­cie. W Kentucky Horse Park w Lexington po raz pierw­szy miał oka­zję star­to­wać repre­zen­tant Polski i to na koniu pol­skiej hodow­li. Dla Pawła SpisakaBanderasa ten wyjazd był ele­men­tem przy­go­to­wań do tego­rocz­nych Mistrzostw Świata w Tryon/USA. Nasza para ukoń­czy­ła zawo­dy na bar­dzo dobrym 15 miej­scu. Paweł SpisakBanderas zaj­mo­wa­li kolej­no 22 miej­sce po ujeż­dże­niu, 15 po pró­bie tere­no­wej (poko­na­nej bez­błęd­nie z 6‑sekundowym spóź­nie­niem i 15 obro­nio­nym na par­ku­rze (tyl­ko 5 pkt.). Liczymy na to, że ten start otwie­ra przed naszą parą bar­dzo dobrą per­spek­ty­wę na zaję­cie dobre­go miej­sca w Tryon.

Paweł Spisak i Banderas sp

Paweł Spisak i Banderas sp

Międzynarodowe Zawody WKKW na Hipodromie w Sopocie obej­mu­ją­ce 2 tygo­dnie to impre­za spor­to­wa, na któ­rej pol­scy zawod­ni­cy na koniach pol­skiej hodow­li zapre­zen­to­wa­li się dobrze. W pierw­szej turze na wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją Ekolog m (Dounba xx – Ekspansja JP m / Veritas 6 xo) hod. i wł. SK Janów Podlaski pod Martą Dziak-Gierlicz, któ­ry zna­lazł się na 7 pozy­cji w kon­kur­sie CCI‑2 oraz klacz Grand Supreme sp (Chef Supreme xx – Grenlandia sp / Landos hol.) hod. SK Racot i wła­sno­ści Pauli Mańczak, zdo­byw­czy­ni 8 miej­sca w kon­kur­sie CIC‑3.
Druga tura sopoc­kie­go mara­to­nu WKKW zakoń­czy­ła się 6 maja. To wła­śnie pod­czas fina­łu wrę­czy­li­śmy nagro­dę Pawłowi Warszawskiemu, jako zawod­ni­ko­wi dosia­da­ją­ce­mu naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li w kon­kur­sie CCI‑3. Fuksja sp (Contender Son hol. – Flawa wlkp / Island) hod. i wł. Henryka Święcickiego po ujeż­dże­niu była na pozy­cji 23, po pró­bie tere­no­wej na 20, aby osta­tecz­nie upla­so­wać się na miej­scu 19.

Skoki

Na począt­ku kwiet­nia śle­dzi­li­śmy zma­ga­nia skocz­ków we wło­skim Arezzo. Wynikiem war­tym zazna­cze­nia jest dru­gie miej­sce w kon­kur­sie 150 cm zdo­by­te przez Andrzeja Opłatka na El Camp sp (Campari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wła­sno­ści zawod­ni­ka. Drugą fazę kon­kur­su para poko­na­ła w świet­nym cza­sie 28,85 s.

Zmagania Polaków w poło­wie kwiet­nia w Linz zakoń­czy­ły się suk­ce­sem. Hymn Polski ode­gra­no m.in. dla Dawida Skiby. Dawid star­to­wał na 6‑letniem wała­chu La Vulkano L sp (Vulkan L westf. – La Marina L sp / Marino KWPN) hod. i wł Jana Ludwiczaka.
Również w Linz w kon­kur­sie U25 (140 cm) Adam Grzegorzewski na wała­chu Okarino sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. / Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska z wyni­kiem 4 pkt. zajął 4 miej­sce.

Powożenie

Podczas zawo­dów CAI3* w Kladrubach pol­skie konie spi­sa­ły się zna­ko­mi­cie.
W CAI3*, w sin­glach naj­wy­żej, na 7 miej­scu zna­lazł się Bartłomiej KwiatekSonetem śl. (Dastin xx – Sorbona śl. / Bojkot śl.)
W rywa­li­za­cji par trze­cie miej­sce zajął Rafał Wojtacha z koń­mi ślą­ski­mi Eros śl. (Burgund – Estonia / Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (Jogurt – Renatka / Butanol) hod. SO Książ.
W kon­kur­sie CAI3* „czwó­rek” zna­ko­mi­te 2 miej­sce zdo­był Piotr Mazurek z koń­mi sp swo­jej hodow­li Bankier, Donna Love, Donnerkuss, ErazmusEric.

Warto wspo­mnieć rów­nież o kon­kur­sie CAI2* w Dorthealyst w Danii polsko-duńska zawod­nicz­ka Monika Koier Andersen – wraz z wała­chem ślą­skim Prymus (Tycjan – Prymka / Ryko) zaję­li wyso­kie 6 miej­sce!

Mamy nadzie­ję, że rów­nież maj będzie obfi­ty w dobre wyni­ki koni pol­skiej hodow­li!

Hodowca i Jeździec