Aktualności

Pierwsze wyjście na wiosenne pastwisko – bogactwo naturalnego pokarmu, a zarazem niebezpieczeństwo negatywnego bilansu energetycznego i zaburzeń trawiennych

30 maja 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Wiosna i począ­tek lata ozna­cza­ją w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej upra­gnio­ne wyj­ście koni na zazie­le­nio­ne pastwi­ska. Świeża, mło­da, soczy­sta tra­wa jest w tym okre­sie szcze­gól­nie boga­ta w cen­ne skład­ni­ki pokar­mo­we i bar­dzo sma­ko­wi­ta. Zawiera duże ilo­ści łatwo przy­swa­jal­ne­go biał­ka, skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min oraz fruk­ta­ny, dzię­ki któ­rym zie­lon­ka jest tak smacz­na i chęt­nie pobie­ra­na przez konie. Tymi wła­ści­wo­ścia­mi góru­je nad uzy­ska­ny­mi z niej pro­duk­ta­mi kon­ser­wa­cji jak sia­no czy kiszon­ki. Należy jed­nak pamię­tać, że w zależ­no­ści od skła­du bota­nicz­ne­go, fazy wege­ta­cji roślin i czyn­ni­ków agro­tech­nicz­nych war­tość pokar­mo­wa zie­lo­nek może być znacz­nie zróż­ni­co­wa­na. Dodatkowo duża zawar­tość wody w zie­lon­ce powo­du­je, że skład­ni­ki pokar­mo­we wystę­pu­ją jak gdy­by w roz­cień­czo­nej for­mie i że pierw­sza, wio­sen­na tra­wa jest bogat­sza w cukry niż ta, któ­ra rośnie w peł­ni lata.

Pamiętajmy rów­nież, że bogac­two runi pastwi­sko­wej w wyżej wymie­nio­ne biał­ko czy cukry pro­ste powo­du­je zmia­nę mikro­flo­ry prze­wo­du pokar­mo­we­go konia, w związ­ku z tym prze­by­wa­nie koni na pastwi­sku w począt­ko­wej fazie sezo­nu pastwi­sko­we­go musi być cza­so­wo ogra­ni­czo­ne. Dlatego pierw­sze wyj­ścia na pastwi­ska nie mogą być pozo­sta­wio­ne cał­ko­wi­cie bez kon­tro­li – nagłe przej­ście na paszę zie­lo­ną z zimo­wych dawek sia­na i owsa, na któ­rych konie sta­ły przez ostat­nie kil­ka mie­się­cy, nie­sie ze sobą poważ­ne nie­bez­pie­czeń­stwo nega­tyw­ne­go bilan­su ener­ge­tycz­ne­go, cze­go kon­se­kwen­cją może być cho­ciaż­by ochwat. Dlatego musi­my pamię­tać, aby wyj­ście koni na pastwi­sko odby­wa­ło się stop­nio­wo. Początkowy – jed­no czy dwu­go­dzin­ny wypas – powi­nien być jedy­nie uzu­peł­nie­niem do nie­znacz­nie zmniej­szo­nej daw­ki codzien­nej paszy i dopie­ro w mia­rę upły­wu kolej­nych dni i tygo­dni czas spę­dzo­ny na pastwi­sku może być wydłu­ża­ny, a daw­ki paszy tre­ści­wej oraz sia­na ogra­ni­cza­ne. Obliguje nas do tego wraż­li­wy układ pokar­mo­wy konia, któ­ry wyma­ga stop­nio­we­go prze­sta­wie­nia na zmia­nę try­bu żywie­nia, aż flo­ra bak­te­ryj­na prze­wo­du pokar­mo­we­go konia zmie­ni się i dosto­su­je do nowe­go rodza­ju poży­wie­nia bez nad­mier­nej fer­men­ta­cji, zatka­nia świa­tła jelit, kolek czy bie­gu­nek, któ­re są obja­wem zbyt szyb­kiej zamia­ny paszy obję­to­ścio­wej suchej na mokrą. Pamiętać tak­że nale­ży, aby koń na pastwi­sko nie tra­fiał z pustym żołąd­kiem, w prze­ciw­nym wypad­ku może on jeść zbyt łap­czy­wie.

Niektórzy prak­ty­cy zale­ca­ją tak­że, by przed wypusz­cze­niem koni na pastwi­sko prze­pro­wa­dzić odro­ba­cze­nie. Pamiętać nale­ży, że aby było ono sku­tecz­ne, musi być prze­pro­wa­dza­ne róż­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi i objąć całe sta­do koni.

Pamiętajmy – zbyt gwał­tow­na zmia­na sys­te­mu żywie­nia może dopro­wa­dzić do groź­nych dla życia konia kolek, zabu­rzeń w gospo­dar­ce biał­ko­wej czy ochwa­tu. Stosując wymie­nio­ne powy­żej zale­ce­nia powin­ni­śmy unik­nąć pro­ble­mów na tle pokar­mo­wym i zapew­nić koniom pra­wi­dło­we „wej­ście” w sezon pastwi­sko­wy!

Tekst: Anna Pięta

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec