Aktualności

Niezawodny Okarino

19 czerwca 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W minio­ny week­end mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę zawod­ni­ko­wi dosia­da­ją­ce­go konia pol­skiej hodow­li, któ­ry zdo­był naj­wię­cej punk­tów do mię­dzy­na­ro­do­we­go ran­kin­gu WBSFH pod­czas zawo­dów CSIO5* Sopot 2018. Wyróżnienie ode­brał 20-letni Adam Grzegorzewski.

Pierwszego dnia zawo­dów w kon­kur­sie 145 cm o nagro­dę Grupy Energa, zali­cza­ne­go do świa­to­we­go ran­kin­gu, dosia­da­jąc Okarino sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. / Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska,wywal­czył dru­gie miej­sce, ule­ga­jąc jedy­nie o 0,7 sekun­dy repre­zen­tan­to­wi Włoch, Emanuelowi Gaudiano na kla­czy Carlotta.

Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z tego wyni­ku szcze­gól­nie, że są to moje pierw­sze pię­cio­gwiazd­ko­we zawo­dy, w jakich mam szan­sę star­to­wać. Okarino ska­kał rewe­la­cyj­nie, widać, że jest w świet­nej for­mie.

powie­dział Adam Grzegorzewski.

Gratulujemy!

Zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we orga­ni­za­to­ra

Hodowca i Jeździec