Aktualności

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

6 września 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy Państwu zak­tu­ali­zo­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy – uzu­peł­nio­ne o kolej­ne zawo­dy.

Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor poma­rań­czo­wy ozna­cza, że pocho­dze­nie jest w trak­cie spraw­dza­nia, nato­miast kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK, np. z powo­du bra­ku wpi­su do księ­gi głów­nej mat­ki. Ponadto przy­po­mi­na­my, że WSZYSTKIE KONIE z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi MUSZĄ być zare­je­stro­wa­ne w bazie danych konio­wa­tych PZHK i speł­niać wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej.

Bardzo waż­nym ele­men­tem tego­rocz­nych for­mal­no­ści zwią­za­nych z MPMK jest koniecz­ność wpi­su do bazy PZHK infor­ma­cji czy wła­ści­ciel dane­go konia jest MŚP (mikro, małe czy śred­nie przed­się­bior­stwo) czy DP (duże przed­się­bior­stwo). Właściciele, któ­rzy nie wypeł­ni­li oświad­cze­nia MŚP/DP do tej pory, pro­sze­ni są o wypeł­nie­nie oświad­cze­nia (w załącz­ni­ku) i dostar­cze­nia go do wła­ści­we­go OZHK/WZHK.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r. doty­czy wła­ści­cie­li zarów­no koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, jak i zagra­nicz­ny­mi.

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber z PZHK: cuber@pzhk.pl

Hodowca i Jeździec