Aktualności

MPMK 2018 oczami zawodników, sędziów i gości

26 września 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Najważniejsza impre­za sportowo-hodowlana w sezo­nie już za nami. Zakończyły się zma­ga­nia mło­dych koni w 3 dys­cy­pli­nach olim­pij­skich – ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy oraz wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go. Po raz pierw­szy zawo­dy odby­wa­ły się w jed­nym miej­scu i tym samym ter­mi­nie. Mistrzostwa Polski Młodych Koni roz­gry­wa­ne były w trzech kate­go­riach wie­ko­wych: konie 4‑, 5- i 6‑letnie. O ich oce­nę kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec” zapy­tał oso­by, któ­re wzię­ły w nich udział.

Peter Engel, ujeż­dże­nio­wy sędzia sty­lu z Niemiec pod­kre­ślał, że miał oka­zję zoba­czyć w Morawie kil­ka napraw­dę obie­cu­ją­cych koni, któ­re w dobrym tre­nin­gu mogą osią­gnąć poziom Grand Prix. Szczególnie, że jego zda­niem wśród jeźdź­ców, któ­rych miał oka­zję oglą­dać w MPMK są tacy, któ­rych umie­jęt­no­ści na to pozwa­la­ją. Boudewijn Schepers sędzia z Belgii, któ­ry sędzio­wał sko­ki, zapew­nił, że naj­lep­sze konie kon­kur­sów z powo­dze­niem mogą rywa­li­zo­wać w każ­dym kon­kur­sie zagra­nicz­nym.

Carl Rijcken, hono­ro­wy pre­zes związ­ku BWP z Belgii, któ­ry gościł w Strzegomiu pochwa­lił ideę zor­ga­ni­zo­wa­nia zawo­dów dla 3 dys­cy­plin w jed­nym miej­scu. Jego zda­niem to cen­na ini­cja­ty­wa, bo dzię­ki niej zarów­no sędzio­wie, jak i zawod­ni­cy mają oka­zję w wol­nych chwi­lach zaj­rzeć na par­ku­ry, czwo­ro­bo­ki czy kros. Gościem PZHK był rów­nież Arie Hamoen, zna­na i bar­dzo sza­no­wa­na postać w świe­cie hodow­li koni KWPN, wie­lo­let­ni prze­wod­ni­czą­cy komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej i oce­nia­ją­cej ogie­ry tej rasy, facho­wiec zna­ny z rze­tel­nych i uczci­wych ocen. Arie zauwa­żył, że róż­ni­ca pozio­mu mię­dzy koń­mi pol­skiej i zagra­nicz­nej hodow­li, szcze­gól­nie w WKKW oraz sko­kach, sta­je się coraz mniej­sza.

Zawodnicy pyta­ni o ich wra­że­nia po MPMK w nowej for­mu­le zgod­nie twier­dzi­li, że to był napraw­dę dobry pomysł. Podkreślali, że w Strzegomiu są do tego warun­ki: kil­ka pla­ców o dobrym pod­ło­żu, kros, wystar­cza­ją­co dużo miej­sca, aby sobie nie prze­szka­dzać, a jed­no­cze­śnie na tyle bli­sko, aby w prze­rwach mię­dzy star­ta­mi poob­ser­wo­wać kole­gów rywa­li­zu­ją­cych w innych dys­cy­pli­nach. Sędziowanie zawsze jest trud­ną kwe­stią, ale nie sły­chać było narze­kań. Marek Lewicki, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Jarosław Wierzchowski, Paweł Warszawski wyra­zi­li opi­nię, że sędzio­wie są doświad­czo­ny­mi fachow­ca­mi, a ich świe­że spoj­rze­nie bar­dzo waż­ne. Zdaniem Pawła Warszawskiego to, co wyda­rzy­ło się w tym roku w Strzegomiu, to znak, że ran­ga impre­zy rośnie. To cie­szy, bo jego zda­niem, w ostat­nich latach nie było z tym dobrze. Więcej rela­cji z roz­mów z zawod­ni­ka­mi, sędzia­mi i gość­mi będzie moż­na zna­leźć w zimo­wym nume­rze kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.

MPMK to naj­waż­niej­sza spor­to­wa pró­ba hodowlano-selekcyjna pozwa­la­ją­ca hodow­com, poten­cjal­nym wła­ści­cie­lom i zawod­ni­kom oce­nić pre­dys­po­zy­cje koni do poszcze­gól­nych dys­cy­plin, tak­że pod wzglę­dem sty­lu i roko­wań na przy­szłość oraz osza­co­wać war­tość hodow­la­ną repro­duk­to­rów.

Wyniki MPMK to dla hodow­ców nie­wy­czer­pa­ne źró­dło wie­dzy o kla­czach i repro­duk­to­rach, któ­re pozwa­la­ją ukła­dać pla­ny hodow­la­ne. Dlatego zachę­ca­my wszyst­kich do ich stu­dio­wa­nia.

Wyniki zna­leźć moż­na na pod­stro­nie poświę­co­nej MPMK 2018.

fot. Małgorzata Żółtańska

Hodowca i Jeździec