Aktualności

Animal Training Methods 2018

22 października 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt – Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 – 18 listo­pa­da 2018, w Warszawie.

Wydarzenie orga­ni­zo­wa­ne jest przez: Etologiczne Centrum Szkoleniowo Doradcze – Ethoplanet, Polskie Towarzystwo Etologiczne oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Konferencji jest przed­sta­wie­nie bio­lo­gicz­nych pod­staw i mecha­ni­zmów tre­nin­gu zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, gospo­dar­skich i dzi­kich. Konferencja prze­zna­czo­na jest mię­dzy inny­mi dla naukow­ców zaj­mu­ją­cych się beha­wio­rem zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, miło­śni­ków eto­lo­gii, ale przede wszyst­kim dla prak­ty­ków zaj­mu­ją­cych się tre­nin­giem i tera­pią: tre­ne­rów i opie­ku­nów zwie­rząt w ogro­dach zoo­lo­gicz­nych, beha­wio­ry­stów, tre­ne­rów psów, zoo­p­sy­cho­lo­gów, czy też wete­ry­na­rzy i zoo­tech­ni­ków, chcą­cych posze­rzyć swo­je kwa­li­fi­ka­cje – w tym roku Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przy­zna­ła wyda­rze­niu 25 punk­tów edu­ka­cyj­nych dla wete­ry­na­rzy.

Zeszłoroczna edy­cja ATM nale­ża­ła do bar­dzo uda­nych i w tym roku zapo­wia­da się nader cie­ka­wie, z wystą­pie­nia­mi takich zna­mie­ni­tych gości jak: Sabrina Brando, Sarah Fisher, Jiří Ščučka czy Chirag Patel.

Tegoroczna sesja tre­nin­gu koni poru­szać będzie zagad­nie­nie dobro­sta­nu szko­lo­nych zwie­rząt i hipo­te­ra­pii – z wykła­da­mi o tema­ty­ce:

  • Praca z koniem do hipo­te­ra­pii na róż­nych eta­pach jego przy­go­to­wa­nia – mgr Natalia Smagacz, peda­gog spe­cjal­ny, tera­peu­ta SI, hipo­te­ra­peu­ta i instruk­tor jaz­dy kon­nej, posia­da II kla­sę sędziow­ską w ujeż­dże­niu, komi­sarz FEI (The Federation Equestre International),
  • Hipoterapia w Polsce – wykład mgr Anny Strumińskiej, pre­zes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, któ­ry w zastęp­stwie popro­wa­dzi dr Alicja Paszkiewicz, czło­nek Zarządu Głównego PTHip, fizjo­te­ra­peu­ta, hipo­te­ra­peu­ta, tera­peu­ta SI,
  • Czy konie mogą powie­dzieć „nie”? Preferencje a dobro­stan koni wierz­cho­wych – dr hab., prof. IGHZ, Aleksandra Górecka-Bruzda, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN,
  • Tradycja, prze­są­dy i sys­te­my emo­cjo­nal­ne: dla­cze­go nega­tyw­ne wzmoc­nie­nie domi­nu­je w tre­nin­gu koni? – lek. wet. Jakub Gołąb, Rancho Stokrotka.

Wszystkie infor­ma­cje na temat kon­fe­ren­cji dostęp­ne są na stro­nie: www.atm2018.eu.

Hodowca i Jeździec