Aktualności

PZHK poszukuje pracownika do Działu Ksiąg

23 października 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji.

Miejsce pra­cy: Warszawa

Zakres obo­wiąz­ków:

 • obsłu­ga bazy danych,
 • ewi­den­cja i reje­stra­cja koni impor­to­wa­nych,
 • wpro­wa­dza­nie do bazy rodo­wo­dów koni impor­to­wa­nych,
 • wpro­wa­dza­nie do bazy wyni­ków oce­ny użyt­ko­wo­ści koni,
 • kore­spon­den­cja w języ­ku angiel­skim.

Wymagania nie­zbęd­ne:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze,
 • zna­jo­mość obsłu­gi kom­pu­te­ra, pakiet Office,
 • zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go,
 • komu­ni­ka­tyw­ność,
 • umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le.

Dodatkowym atu­tem będzie:

 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • zna­jo­mość innych języ­ków obcych (fran­cu­ski, nie­miec­ki).

Oferujemy zatrud­nie­nie na umo­wę o pra­cę od 17 grud­nia 2018 r.

Wymagane doku­men­ty:

 1. Życiorys
 2. List moty­wa­cyj­ny
 3. Oświadczenie o tre­ści: „Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz usta­wą z dnia 21 listo­pa­da 2008 r. o pra­cow­ni­kach samo­rzą­do­wych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Termin i miej­sce skła­da­nia doku­men­tów:

Wymagane doku­men­ty apli­ka­cyj­ne nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do 16 listo­pa­da 2018 r.

 • dro­gą mailo­wą: kujawska@pzhk.pl,
 • faxem: 22 628 – 68-79 lub
 • pocz­tą pod adre­sem: PZHK, Koszykowa 60/62 lok. 16, 00 – 673 Warszawa

O ter­mi­nie i miej­scu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji wybra­ni kan­dy­da­ci zosta­ną powia­do­mie­ni tele­fo­nicz­nie.
Zastrzegamy sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w każ­dym cza­sie bez poda­wa­nia przy­czyn, oraz pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze kan­dy­da­ta przed koń­cem upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Hodowca i Jeździec