Aktualności

Konie sportowe, które kontynuowały karierę po MPMK

8 października 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: ,,

Spośród bar­dzo dobrych koni pol­skiej hodow­li, któ­re po ukoń­czo­nych Mistrzostwach Polski Młodych Koni osią­ga­ły wyso­kie noty w spo­rcie ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej, wybra­li­śmy wg nas naj­lep­sze. Pod uwa­gę bra­li­śmy wyni­ki ran­gi FEI w latach 2013 – 2017.

W WKKW

wybra­li­śmy 5 koni, któ­re w zawo­dach CCI, CIC mini­mum 3* przy­naj­mniej dwu­krot­nie zaję­ły miej­sca w pierw­szej dzie­siąt­ce, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodowca Zawodnik
BANDERAS sp MORAVIA Roman Drabiński Paweł Spisak
BARBADOS sp MORAVIA Roman Drabiński DEU (Alina Dibowski)
WINONA sp LOVE AFFAIR Remigiusz Makowski Mariusz Kleniuk
BORA wlkp AVERO SK Racot Sp. z o.o. Łukasz Kaźmierczak
GRAND SUPREME sp Chef Supreme SK Racot Sp. z o.o. Mateusz Kiempa

W ujeżdżeniu

wybra­li­śmy rów­nież 5 koni, któ­re regu­lar­nie star­to­wa­ły na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w zawo­dach CDI min 3* i z suk­ce­sa­mi pre­zen­to­wa­ły kon­kur­sy Grand Prix i Intermediate II, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodowca Zawodnik
HARMONIA sp LORD ALEXANDER Lubelski Klub Jeździecki ITA (Ester Soldi)
WONDER WORLD wlkp HELANIS Marek Romanowski Teresa Tomaszewska
ARAMIS m EFEKT SK Janów Podlaski Sp. z o.o. Olga Michalik
CZANTORIA sp ROLAND Teresa Tomaszewska Teresa Tomaszewska
RUMBA HIT sp SAMBA HIT I Piotr Wiese Aleksandra Szulc

W skokach przez przeszkody

cięż­ko było zawę­zić pulę naj­lep­szych koni, gdyż takich koni jest bar­dzo dużo, osta­tecz­nie wybra­li­śmy konie, któ­re w zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych CSI mini­mum 3* w kon­kur­sach wyso­ko­ści 150 cm i wię­cej, zaję­ły przy­naj­mniej dwu­krot­nie miej­sca w pierw­szej dzie­siąt­ce, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodowca Zawodnik
ARES wlkp CANTANIS Henryk Eron Jarosław Skrzyczyński
WOODY sp EREBUS Władysław Giza Michał Kaźmierczak
DENETOR sp ROMUALDO Marek Lesner Grzegorz Kubiak
WIBARO sp BAJOU DU ROUET Marian Skop Kamil Grzelczyk
CAREWICZ sp CARINJO SK Bielin Sp. z o.o. NED (Willem Greve)
EL CAMP sp CAMPARI „M” SK Prudnik Sp. z o.o. Andrzej Opłatek
MJT NEVADOS S sp CALVADOS Z Stanisław Szurik BEL (Gregory Wathelet)
Hodowca i Jeździec